สรุปภาพรวมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ (OKM) ครั้งที่ 5/49

วันที่ 24 มีนาคม 2549 ณ ห้องสัมมนา 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

       

1. ประสบการณ์

  2. KA : งานธุรการ

  3. KA : งานการเงิน

 
       

 4. KA : งานแผน

 5. KA : งานวิชาการ

 6. KA : งาน QA

 
       

 7. BP : งานแผน

 8. BP : งานธุรการ

 9. BP : งานวิชาการ

 
       

 10. AAR (1)

 11. AAR (2)

 12. Passion Plan : OKM

 

 

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ