อาวุธที่ประชาชนชื่นใจใจ

 

อาวุธประจำตัวของข้าราชการที่จะทำให้ประชาชน หรือ ผู้รับบริการชื่นใจ ท่านพระเดชพระคุณ พระราชธรรมวาที บรรยายไว้ คือ

 ๑.ปัญญาวุฒิ ความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ปฎิบัต

     รู้จริง
        รู้แจ้ง
๒.ธรรมมาวุฒิ
    คุณธรรม
        จริยธรรม
           ศิลธรรม

JJ