ตรวจสอบภายใน...ช่วยหน่อย เถอะ  !!!

     วันหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อน บุคลากรสังกัดหน่วยงานภายใน มมส. ท่านหนึ่ง ได้โทรศัพท์มาสอบถามเกี่ยวกับ "การนับเวลาเดินทาง เพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง" ตาม พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 2548 ว่า...มีแนวปฏิบัติอย่างไร ?

      ในประเด็นนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงใคร่ขอบอกกล่าวชี้แจงให้ผู้ที่สอบถามและผู้ที่สนใจ ได้รับทราบ ดังนี้                 

                1)  การนับเวลาเดินทางไปราชการ ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากที่พักหรือสถานที่   ปฏิบัติงาน จนกลับถึงที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติงานแล้วแต่กรณี

                2)  การเดินทางไปราชการมี  2 กรณี กล่าว คือ.-

                      กรณีแรกที่มีการพักแรม

                          ให้นับ 24 ชม. เป็น 1 วัน  ถ้าไม่ถึง 24 ชม. หรือ เกิน 24 ชม.                และส่วนทีไม่ถึงหรือเกิน 24 ชม. นั้น  นับได้เกิน 12 ชม.  ให้ถือเป็น  1  วัน

                     กรณีที่สองที่ไม่มีการพักแรม                                                  

                            หากนับได้ไม่ถึง 24 ชม. และส่วนที่ไม่ถึงนั้น  นับได้เกิน 12 ชม.                ให้ถือเป็น  1  วัน  หากนับได้ไม่เกิน 12 ชม.  แต่เกิน 6  ชม. ขึ้นไป  ให้ถือเป็น 1/2 วัน

                 การนับเวลาเดินทาง เพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง  ก็มีด้วยประการฉะนี้แล