ตรวจสอบภายใน...ช่วยหน่อย เถอะ !!!

"การนับเวลาเดินทางเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง"

ตรวจสอบภายใน...ช่วยหน่อย เถอะ  !!!

     วันหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อน บุคลากรสังกัดหน่วยงานภายใน มมส. ท่านหนึ่ง ได้โทรศัพท์มาสอบถามเกี่ยวกับ "การนับเวลาเดินทาง เพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง" ตาม พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 2548 ว่า...มีแนวปฏิบัติอย่างไร ?

      ในประเด็นนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงใคร่ขอบอกกล่าวชี้แจงให้ผู้ที่สอบถามและผู้ที่สนใจ ได้รับทราบ ดังนี้                 

                1)  การนับเวลาเดินทางไปราชการ ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากที่พักหรือสถานที่   ปฏิบัติงาน จนกลับถึงที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติงานแล้วแต่กรณี

                2)  การเดินทางไปราชการมี  2 กรณี กล่าว คือ.-

                      กรณีแรกที่มีการพักแรม

                          ให้นับ 24 ชม. เป็น 1 วัน  ถ้าไม่ถึง 24 ชม. หรือ เกิน 24 ชม.                และส่วนทีไม่ถึงหรือเกิน 24 ชม. นั้น  นับได้เกิน 12 ชม.  ให้ถือเป็น  1  วัน

                     กรณีที่สองที่ไม่มีการพักแรม                                                  

                            หากนับได้ไม่ถึง 24 ชม. และส่วนที่ไม่ถึงนั้น  นับได้เกิน 12 ชม.                ให้ถือเป็น  1  วัน  หากนับได้ไม่เกิน 12 ชม.  แต่เกิน 6  ชม. ขึ้นไป  ให้ถือเป็น 1/2 วัน

                 การนับเวลาเดินทาง เพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง  ก็มีด้วยประการฉะนี้แล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Bonjour : Sawasdeeความเห็น (2)

สุรีพร วัชรินทรชัย
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

เีรียน ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน

ใคร่เรียนถาม การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานขับรถมีวิธีการนับเหมือนกับการนับเวลาเดินทาง เพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง ตาม พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 2548 หรือไม่

ขอบคุณค่ะ

Audit 1
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

     ก่อนอื่นขอขอบคุณ คุณสุรีพร เลขานุการคณะสาธารณสุข-ศาสตร์ มมส. ที่ได้สอบถามการนับเวลาเดินทางไปราชการ  เพื่อเบิกค่าตอบแทนพนักงานขับรถว่า มีวิธีการนับตาม พรฎ.      ที่อ้างหรือไม่ นั้น                                                           ขอเรียนว่า .....

1) กรณีใช้งบประมาณแผ่นดิน ต้องนับเวลาเดินทางไปราชการ ตามที่ พรฎ. กำหนด

2) กรณีใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯจะต้องเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้รถยนต์ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2546  ข้อ 8.3 กล่าวคือ..ให้เบิกค่าตอบแทนการขับรถให้พนักงาน   ขับรถ สำหรับรถบัส/มินิบัส           วันละ 300 บาท/คน                   รถตู้และรถอื่น  ๆ      วันละ 200 บาท/คน     ฉะนั้นการนับเวลาเดินทางไปราชการจะนับเป็นวัน เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ซึ่งจำนวนชั่วโมงไม่ต้องนำมาเกี่ยวข้อง