ส่งโครงการสร้างซีเอไอ

โครงหาร:พัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โครงการ : พัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เรื่อง การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (อีเอ็ม)

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจุฑามาศ เหล่านัฐวุฒิกุล

: นางจุฑามาศ เหล่านัฐวุฒิกุล

นางสาวทรงสวาท ใจมูล

นางสาวนิจนภา มูลกันทา

นางสาวแน่งน้อย อุปมา

หลักการและเหตุผล

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ให้กำหนดแนวทางในการพัฒนาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน ฉะนั้นการจัดการเรียนรู้ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงพัฒนาการด้านร่างกาย และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ ลักษณะของสื่อที่จำนำมาใช้ในการเรียนต้องมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่อ

อื่น ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง จากเหตุผลข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เรื่องการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (อีเอ็ม) เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการเรียน สามารถพัฒนาตนเองได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
 2. เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เรื่อง การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (อีเอ็ม)

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เรื่อง การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ

(อีเอ็ม)

เป้าหมาย

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เรื่อง การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (อีเอ็ม)

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เรื่อง การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ

(อีเอ็ม)

กิจกรรม / วิธีดำเนินการ

 1. เสนอโครงการ
 2. สำรวจปัญหาและความต้องการสื่อ
 3. วิเคราะห์ – รวบรวมข้อมูล
 4. จัดทำสตอรี่บอร์ด
 5. จัดทำสื่อ
 6. ประเมินโครงการ
 7. สรุปผล / รายงาน

ระยะเวลา

มีนาคม – เมษายน 2549

งบประมาณ

สื่อและคู่มือประกอบ รวม 5,000 บาท

การประเมินผล

 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
 2. เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เรื่อง การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (อีเอ็ม)

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนที่มีต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 

 

ผลที่คาดว่าได้รับ

 1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 2. สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เรื่อง การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (อีเอ็ม)

 3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เรื่อง การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (อีเอ็ม)

 

........................................... ผู้เสนอโครงการ .......................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางจุฑามาศ เหล่านัฐวุฒิกุล) (นางสาวทรงสวาท ใจมูล)

........................................... ผู้เสนอโครงการ .......................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวนิจนภา มูลกันทา) (นางสาวแน่งน้อย อุปมา)

 

.......................................... ผู้อนุมัติโครงการ

(...........................................)

: พัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : นางจุฑามาศ เหล่านัฐวุฒิกุล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แน่งน้อย อุปมา:G3ความเห็น (0)