ดุจน้ำทิพย์ชโลมใจ

      วันนี้มีเจ้าหน้าที่โครงการบริการวิชาการภายนอก มมส. (กลุ่ม 4) มาเยี่ยมถึงหน่วย ตสน. โดยได้มาสอบถามถึงวิธีการจัดทำแบบสอบถาม ICQ. และแบบสอบถาม 5 องค์ประกอบ หน่วยตรวจสอบภายในรู้สึกยินที่หน่วยงานให้ความสนใจและความสำคัญในการจัดทำรายงานควบคุมภายใน จึงได้แนะนำ ดังนี้

       1. แบบสอบถาม ICQ.

           วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินว่าระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมที่กำลังประเมิน เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพหรือไม่ ทราบจุดอ่อน ความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถป้องกันหรือลดจุดอ่อน ความเสี่ยง

           การจัดทำต้องครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตเพื่อบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดไว้ดังนี้

          -  ด้านการผลิตบัณฑิต

          - ด้านการวิจัย

          - ด้านการบริการวิชาการ

          - ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

          - ด้านการบริหารจัดการ

         โดยสามารถดูตัวอย่างการจัดทำได้ในหนังสือคู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน เล่ม 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) ภาคผนวก ง.

          หลังจากที่ได้แบบสอบถาม ICQ. ต้องเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติการใช้แบบสอบถามดังกล่าว และผู้ประเมินคือ ผู้รับผิดชอบในด้านนั้น ๆ

          2. แบบสอบถาม 5 องค์ประกอบ

          วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยรับตรวจใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง เกี่ยวกับความมีอยู่ และความเหมาะสมในองค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายใน (สภาพแวดล้อม,การประเมินความเสี่ยง, กิจกรรมการควบคุม, สารสนเทศและการสื่อสาร, การติดตามประเมินผล)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาวินีความเห็น (0)