แบบสัมภาษณ์ในผู้ปกครองเด็กอายุ 6 เดือนที่ได้รับการสอนเมื่ออายุ 4 เดือน

1. ท่านทราบหรือไม่ว่าภาวะโภชนาการของลูกเป็นอย่างไร (อ้วน ผอม ปกติ สูง เตี้ย)                £ ได้       £  ไม่ได้

2. ท่านทราบหรือไม่ว่าพัฒนาการของลูกเป็นอย่างไร (ปกติ ล่าช้า เร็ว)                                   £ ได้       £  ไม่ได้

3. ท่านทราบหรือไม่ว่าวันนี้ลูกรับวัคซีนอะไร                                                                       £ ได้       £  ไม่ได้

4. ท่านได้รับความรู้ในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่                                                                              

- การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน                                                                        £ ได้       £  ไม่ได้

- การให้อาหารตามวัย                                                                                                     £ ได้       £  ไม่ได้

- การดูแลหลังได้รับวัคซีน                                                                                                £ ได้       £  ไม่ได้

- การส่งเสริมพัฒนาการ                                                                                                  £ ได้       £  ไม่ได้

- การป้องกันอุบัติเหตุ                                                                                                      £ ได้       £  ไม่ได้

- การเล่านิทาน                                                                                                               £ ได้       £  ไม่ได้

5. สามารถจุดกราฟการเจริญเติบโตในสมุดชมพูได้

            £ จุดได้           £ จุดไม่ได้ ระบุ......................................................................................................

6. มีการบันทึกพัฒนาการเด็กในสมุดชมพู

            £ บันทึก          £ ไม่ได้บันทึก ระบุ.................................................................................................

7. ดูแลหลังได้รับวัคซีนได้เหมาะสม (เช็ดตัว  ประคบบริเวณที่ฉีดยา กินยาลดไข้)

            £ เหมาะสม     £ ไม่เหมาะสม ระบุ................................................................................................

8. การเล่านิทาน

            £ เล่าทุกวัน     £ เล่า > 3 ครั้ง/สัปดาห์ £  เล่า 1-2 ครั้ง/สัปดาห์            £ ไม่เล่า

9. อาหาร/นมที่ได้รับขณะที่อายุ 6 เดือน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

            £ นมแม่          £ นมผสม       £ อาหาร         £ น้ำ ระบุ.............................................................

10. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกเมื่อกลับไปบ้าน

            £ ไม่มี             £ มี(ระบุ)............................................................................................................

,,คำถามเหมือนกันกับวัย 4 เดือน  มีเพิ่มเติมเรื่องนิทานค่ะ ,,