ใกล้วันเลือกตั้งแล้ว 2เมษายน 2549

อยากให้คนออกไปใช้สิทธิกันเยอะๆ

ไปเลือกตั้ง ถ้าเราไม่เลือกใคร ก็กาช่องไม่ลงคะแนน ไม่ว่าจะคนหรือพรรคใด

ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ  จะต้องเสียสิทธิ   8   ประการ

1.  สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.  ส.ว.   สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

2.  สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน

3.   ร้องคัดค้านการเลือกตั้ง  ส.ส.   ส.ว.  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

4.   ร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน

5.   เข้าชื่อในรัฐสภาพิจารณากฎหมาย

6.   เข้าชื่อในสภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

7.   เข้าชื่อให้  ส. ว. ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง

8.    เข้าชื่อให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น   หรือผู้บริหารท้องถิ่น

การเสียสิทธิ  8 ประการนี้   จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. ครั้งต่อไป