ได้ยินเพลงไม่ว่จะเป็นวัยรุ่นสมัยนิยม เพลงลูกทุ่ง มีศิลปินมากมายที่ใช้ภาษาถิ่น หรือแม้แต่ตลกในทีวีก็มักนำภาษษถิ่นมาเล่น ดังนั้นภาษาถิ่นก็น่าสนใจที่จะนำมาทำเป็นสื่อการสอน เผื่อว่าเด็กๆจะมีความซาบซึ้งและรักในภาษาถิ่นมากขึ้น                                                   
        โครงสร้างเนื้อหา มีดังนี้

          1. การแบ่งภาษาถิ่นในประเทศไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคใหญ่ ๆ ได้แก่
             - ภาษาถิ่นภาคกลาง
             - ภาษาถิ่นภาคเหนือ
             - ภาษาถิ่นภาคอีสาน
             - ภาษาถิ่นภาคใต้
          2. ความแตกต่างของภาษาถิ่นในแต่ละภาคของประเทศไทย ในลักษณะดังต่อไปนี้
             - ความแตกต่างของการออกเสียง
             - ความแตกต่างของความหมาย
             - ความแตกต่างของการใช้ในการสื่อสาร
          3. ตัวอย่างการใช้ภาษาถิ่นของแต่ละภาค
       

        การออกแบบบทเรียน  ได้นำแนวคิดและหลักจิตวิทยาของสกินเนอร์ นำมาใช้ในการ
ออกแบบบทเรียนให้มีลักษณะดังนี้

          1. การจัดบทเรียนแบบเป็นขั้นตอน
          2. การจัดเรียงลำดับเนื้อหาตามความยากง่าย (จากง่ายไปยาก)
          3. การทำกิจกรรมระหว่างเรียน เช่นการตอบคำถาม จะมีการเสริมแรงบวกให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน หากผู้เรียนตอบผิดก็จะได้รับการสอนซ่อมเสริมก่อนไปเรียนเนื้อหาต่อป
          4. มีการใช้สื่อช่วยนำเสนอเนื้อหา เช่น เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือกราฟิกต่าง ๆ
          5. การเดินเนื้อหาเก่าสู่เนื้อหาใหม่ ผู้เรียนจะเป็นผู้บังคับเอง โดยบทเรียนจะไม่มีการกำหนดเวลาไว้

           นอกจากนั้นแล้วก็จะต้องมีการเสริมแรงให้กับผู้เรียนด้วยเพื่อเด็กจะได้รู้ว่ามีความก้าวหน้าในการเรียนมากน้อยเพียงใด และจะได้เป็นแรงจูงใจกับผู้เรียน