AAR กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง เรื่อง การจัดทำงบประมาณและแผน วันที่

21 มีนาคม 2549 ที่ห้องบัณฑิตศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ท่านรองศาสตราจารย์เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ได้

กำหนดหัวปลาของกิจกรรมครั้งนี้ "ประสิทธิภาพของการจัดทำงบประมาณและแผน"

เป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมของดิฉัน
- เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณและแผน ของแต่ละหน่วยงานต่างๆ ใน

มหาวิทยาลัย
สิ่งที่ได้ตามความคาดหวังในกิจกรรมครั้งนี้
- ได้รับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณและแผนของหน่วยงานต่างๆ
- ได้รู้แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาของการจัดทำงบประมาณและแผน
สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังในกิจกรรมครั้งนี้
- ได้รู้จักเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของแต่ละหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

สิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากกิจกรรมครั้งนี้
- เตรียมความพร้อมด้านการจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี 2550