หลังจากที่ใช้เวลาในการอ่านและค้นคว้าเป็นเวลาหลายเดือนที่อังกฤษ เกี่ยวกับเรื่องสารสนเทศทั้งด้าน e-Health, Public Health Informatics and Information Systems ซึ่งก้อพบว่า สารสนเทศของที่นี่เขาเจริญก้าวไกลไปกว่าเรามากมาย โดยเฉพาะสารสนเทศด้านสุขภาพแล้ว ผู้คนที่นี่เขาได้รับบริการข้อมูลอย่างทั่วถึง อาจจะมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเขาเข้าถึงประชาชนได้ทุกที่นั่นเอง ประชาชนเขาสามารถใช้ระบบอินเตอร์เนตได้ตลอดเวลา ในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเข้าโดยผ่านระบบไหน เมื่อเห็นความเจริญของบ้านเมืองที่นี่ จึงคิดว่าอยากจะเขียนอะไรขึ้นมาบ้างเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งหวังว่าจะมีใครบางคนมาร่วมแสดงความคิดเห็น เผื่อบางทีเราจะได้เห็นข้อเสนอแนะที่ดีๆ นำไปการพัฒนาประเทศของเราต่อไป