คน กับ งาน

 ท่านอาจารย์รังสรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เล่าเคล็ดลับ จากท่าน ชุมพล พรประภา และ ทีมงานบริษัทท่าน

 " หนึ่งคน รู้ สามงาน หนึ่งงาน รู้สามคน "

 ฟังแล้วคงต้อง " ต้องปรับกระบวนทัศน์ สร้างค่านิยม และ วัฒนธรรม ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยกำหนดสมรรถนะ  หรือ Competency ทั้งด้าน ความรู้ ทักษะ และ ปรับทัศนคติ ครับ "

JJ