แถลงการณ์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ

แถลงการณ์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ

แถลงการณ์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ
            ในภาวะที่สังคมถามหาความชอบธรรมของรักษาการนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ที่ยุบสภาโดยหวังว่าจะฟอกตัวในกรณีหลีกเลี่ยงภาษีการขายหุ้น   กรณีแก้กฎหมายเพื่อขายหุ้นให้ต่างชาติเพียงเพื่อผลประโยชน์ของตนและญาติพี่น้อง  การแทรกแซงองค์กรอิสระที่เป็นระบบตรวจสอบ และกรณีทุจริตคอรัปชั่นที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัย   
            แต่การเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549 ยังไม่ได้เป็นคำตอบของคำถามนั้น อีกทั้งแม้เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว สภาผู้แทนราษฎร ก็จะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม เนื่องจากไม่มีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งในการถ่วงดุล และไม่มีระบบตรวจสอบที่เป็นอิสระ  ทำให้ไม่สามารถนำไปสู่การปฎิรูปการเมืองครั้งที่ 2 ที่โปร่งใส ชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับได้  อันจะส่งผลให้เกิดวิกฤติความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น   
            เครือข่ายวิชาชีพด้านสาธารณสุข  อันประกอบด้วย  เครือข่ายแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เครือข่ายแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เครือข่ายแพทย์ชนบท ชมรมทันตะภูธร  ชมรมเภสัชชนบท ชมรมพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนแก้ปัญหาวิกฤติการเลือกตั้ง โดยแสดงประชามติ  ด้วยการร่วมกันลงคะแนนในช่อง “ ไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครคนใด ”  เพื่อเป็นการแสดงว่า  “ สังคมไทย ไม่ต้องการระบบการเมืองที่ปราศจากการตรวจสอบ”
            นอกจากนี้ทางเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุข ยังห่วงว่าอาจจะมีการทุจริตการเลือกตั้ง  เพราะแม้การเริ่มต้นก็ยังมีข่าวการจ้างวานให้พรรคการเมืองต่างๆมาสมัครเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งต่างๆ เพื่อให้ดูเหมือนเป็นการเลือกตั้งที่มีคู่แข่งขัน  ดังนั้นจึงขอให้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล วิชาชีพต่างๆด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 500,000 กว่าคนทั่วประเทศ ได้ช่วยกันดูแลสอดส่องให้การเลือกตั้งนี้เป็นไปด้วยความใสสะอาด   และถ้าพบความไม่ชอบมาพากลของการเลือกตั้ง ขอให้แจ้งมาที่ตู้ปณ......................เพื่อให้เกิดการตรวจสอบที่เป็นธรรมต่อไป
                                                                        เครือข่ายวิชาชีพด้านสาธารณสุข

Please comment and send back me or call at 01-4381550.
For rural doctor association committee
    All health personel networks will pronaunce this
on 30 March 10:00 at Chulalongkorn University (Maybe
Sirithorn building). If you want to join please call
me and make appointment again

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)