วัชรินทร์ เขจรวงศ์
นาย วัชรินทร์ เขจรวงศ์ วัชร์ เขจรวงศ์

คำร้องขอต่อมโนสำนึกของพลเมืองไทยทุกคน


มีคำตอบครับ
 • คำร้องขอต่อมโนสำนึกของพลเมืองไทยทุกคน 
 •             โดยที่สังคมไทยในวันนี้มีความขัดแย้งแบ่งฝ่ายอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความเกลียดชังซึ่งกันและกันระหว่างคนไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อน ความแตกแยกร้าวลึกเกิดขึ้นกับคนในองค์กรและสถาบันหลักของชาติและสังคม ลุกลามไปทั่ว จนแม้คนในครอบครัวเดียวกันก็ขัดแย้งแบ่งฝ่ายกัน จนถึงขั้นเสียเลือดเนื้อและชีวิตมาแล้ว และน่าเชื่อว่าจะมีการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในอนาคตอันใกล้ หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่จะระงับยับยั้งปัญหาดังกล่าว หากความหายนะดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ประเทศชาติและประชาชนก็จะเป็นผู้แพ้และสูญเสีย การเยียวยาให้สังคมฟื้นคืนสภาพเข้าสู่สันติ อาจต้องใช้เวลายาวนาน ดังนั้น ความรู้สึกหวาดวิตกกังวลจนกลายเป็นความเครียด และความกลัว จึงแผ่ขยายไปในหมู่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ที่รักสันติและอหิงสาอย่างไม่เคยมีมาก่อน
 •             ด้วยเหตุดังนี้ สภาพัฒนาการเมืองซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกอบด้วยพลเมืองทุกภาคส่วนของสังคมซึ่งมาจากผู้แทนองค์กรชุมชนทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม ๑๖ คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มี ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎร ๗ คน ผู้แทนพรรคการเมืองที่ไม่มี ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎร ๒ คน ผู้แทนซึ่งมาจากประธานคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ๒ คน ผู้แทนนักวิชาการ ๑๐ คน และผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ อาทิ เลขาธิการ กกต. เลขาธิการ ปปช. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้อำนวยการ พอช. ฯลฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน จึงเห็นว่า  ในฐานะพลเมืองไทยที่เกิดและอาศัยแผ่นดินนี้ และโดยที่เรามีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖(๔)(ค) ที่จะส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี เราทั้งหลายไม่อาจนิ่งดูดายปล่อยให้ความหายนะที่คาดหมายได้ เกิดขึ้นต่อหน้าโดยมิได้ทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่ามีความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง สภาพัฒนาการเมืองจึงมีมติร้องขอต่อมโนสำนึกของพลเมืองไทยทุกผู้ทุกคน ดังนี้
 •       ๑. ขอให้ทุกฝ่ายหยุดกระทำการอันอาจก่อให้เกิดความรุนแรงและเสียเลือดเนื้อประชาชนผู้บริสุทธิ์
 • 2.       การชุมนุมโดยสงบ  และปราศจากอาวุธ  ที่ใดที่หนึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมของ
 • พลเมืองที่รัฐธรรมนูญรับรอง  แต่สภาพัฒนาการเมืองร้องขอต่อผู้ชุมนุมทุกกลุ่มทุกฝ่ายให้ชุมนุมโดยสงบอยู่ในที่ตั้ง  หากมีการเคลื่อนขบวนก็ต้องเคลื่อนโดยสงบและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและปะทะกัน  อันจะนำไปสู่ความสูญเสียของทุกฝ่าย 
 •       ๓. ขอให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายโดยไม่ใช้ความรุนแรงในการป้องกันมิให้ผู้ชุมนุมทุกฝ่ายเกิดการปะทะกัน  หากเกิดการปะทะเสียเลือดเนื้อกันขึ้น  เราในฐานะพลเมืองถือว่ารัฐบาลผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่  จะต้องรับผิดชอบทั้งทางจริยธรรมและกฎหมายต่อพลเมืองทั้งชาติ
 •       ๔. ขอเรียกร้องให้รัฐบาล  ฝ่ายค้าน  พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)  ส่งบุคคลที่ฝ่ายตนยอมรับมาร่วมกันสานเสวนา  เพื่อหาทางออกให้ประเทศและประชาชนส่วนใหญ่  โดยสภาพัฒนาการเมืองพร้อมที่จะประสานงานให้บุคคลที่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นศูนย์กลางของการสานเสวนานั้น
 •       ๕. สภาพัฒนาการเมืองร้องขอให้พลเมืองไทยทุกคนผู้รักสันติ  นิสิต  นักศึกษา  พ่อค้าประชาชน  เยาวชน มหาวิทยาลัยทุกแห่ง โรงเรียนทุกโรงเรียน องค์กรวิชาชีพและอาชีพทุกองค์กร องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย บริษัท สมาคม มูลนิธิ และองค์กรทุกองค์กรที่เห็นด้วยกับคำร้องขอและแนวทางที่สภาพัฒนาการเมืองเสนอ ได้โปรดสนับสนุนแนวทางดังกล่าวข้างต้นด้วยการ ออกแถลงการณ์ ให้สัมภาษณ์ ชักชวนบุคคลในองค์กรและผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันให้ร่วมแสดงออกซึ่งการสนับสนุนแนวทางสันติดังกล่าว เช่น การใช้ป้ายข้อความ ยุติความรุนแรง แสวงสันติด้วยการสานเสวนาปิดที่ยานพาหนะ หรือหน่วยงาน ร้านค้าและบ้านเรือน และขอให้ยานพาหนะเปิดไฟหน้าในเวลากลางวัน ทั้งนี้อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ หรือวิธีการสันติอื่นจนกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งรับที่จะมาร่วมสานเสวนาหาทางออกให้ประเทศไทยอย่างจริงจัง
 •       สภาพัฒนาการเมืองเชื่อว่า แม้จะมีความขัดแย้งกัน แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งต่างก็รักชาติและประชาชน  และการสานเสวนาด้วยสันติธรรมร่วมกันเท่านั้นที่จะเป็นทางออกของความแตกต่างทางความคิด ในขณะที่ความรุนแรงและการปะทะกันเป็นทางตันของการแก้ปัญหาบ้านเมือง
 •       สภาพัฒนาการเมืองมั่นใจว่า หากพลเมืองไทยร่วมใจ การเมืองไทยก็จะเข้มแข็ง             การแสดงออกเพื่อสนับสนุนแนวทางที่สภาพัฒนาการเมืองเสนอด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งของพลเมืองไทยทุกคน  จะทำให้เหตุร้ายกลายเป็นดี และเป็นการยืนยันว่า แม้พลเมืองจะไม่มีอำนาจ  แต่พลเมืองที่รวมกันทุกคนย่อมมีพลังอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ความสงบและสันติได้ 
 •             ด้วยความเคารพและความหวัง
 •             สภาพัฒนาการเมือง
 •             ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
คำสำคัญ (Tags): #เกษตรสิงขร
หมายเลขบันทึก: 216089เขียนเมื่อ 12 ตุลาคม 2008 19:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 02:41 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

ทุกคนก็ขอให้เป็นเช่นนั้นค่ะ คนไทยจะได้พูดกันได้เสียที

 

หวังว่า เพลงนี้จะมีคนขอฟังมากที่สุด ทุกสถานที่ เด้อครับ......

(*) เกียรติตำรวจของไทย เกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคง

ต่างซื่อตรง พิทักษ์สันติราษฎร์นั้น

ถึงตัวจะตายก็ช่างมัน มิเคยคำนึงถึงชีวัน

เข้าประจันเหล่าร้าย เพื่อประชา (ซ้ำ*)

(**) ไม่ยอมเป็นมิตร ผู้ผิดกฎหมาย

ปราบโจรผู้ร้าย กล้าตายเรื่อยมา

เนื้อของเราเราเชือด พร้อมทั้งเลือดเราพลี

เอาชีวีของเราเข้าแลกมา เพื่อให้ประชาดำรงสุขสถาพรชัย (ซ้ำ**)

เกิดมาแล้วต้องตาย

(***) ชาติชายเอาไว้ลายตำรวจไทย ช่วยประชาไม่ว่าหนไหน

เป็นมิตรด้วยดวงจิตสดใส เราอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกัน

ปราบภัยและผองพาลให้เข็ดขาม เราปราบปรามเสริมความสุขสันต์

เหล็กที่แกร่งกล้านั้น เราฝึกกายาทุกวัน

แข็งกว่าเหล็กนั้น ตำรวจไทย (ซ้ำ***)

สวัสดีครับ พี่สิงขร

เข้าชมความรู้และพบพี่ดีใจด้วยนะ

ฟ้าหลังฝน นสอ รุ่น 1 ไง

หากมีข่าวดี เป็น กษอ บอกน้องด้วยเด้ออ้าย

จะมาฉลองกันครับ

เอาเพลง ตำรวจ มาทำไมครับ เพลงนี้ตายไปจากหัวใจประชาชนแล้ว

 • ขอบคุณ "เสนาะ" ยังไร้วี่แววหากมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบ
 • คนโรงงาน วันนี้ตำรวจบางส่วนของประเทศไทยครับเป็นจำเลยของสังคม
 • เหตุการณ์วันที่ 14-15 ตุลาคม 2516 ทหารเป็นจำเลยสังคม ยุค 3 ทรราช
 • คนไทยลืมง่าย ตำรวจที่ดียังมีอีกมาก
 • วันนี้ 13 ต.ค.วันตำรวจครับ ให้กำลังในตำรวจไทย
 • เวลาตำรวจถูกยุงตาย ที่ปักษ์ใต้องค์กรต่างๆไม่พูดอะไร
 • เฮ้ออยากให้หยุด....คนไทยยังต้องการความช่วยเหลืออย่างมากครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี