ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดพระไตรปิฎก

อ่านทั้งหมด ที่เวป http://khunsamatha.com/

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดพระไตรปิฎกในการจัดพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ได้ 3  หมวดที่เรียกว่า  “ปิฎก 3” นั้นในที่บางแห่ง  พระอรรถกถาจารย์ยังถือว่า  พระสูตรซึ่งแบ่งออกเป็น  5 หมวด   คือ  ทีฑนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  อังคุตตรนิกายและขุททกนิกายนั้น ทั้ง  5  หมวด   นี้จะเรียกว่าเป็นการประมวลได้ครบทั้ง  3  ปิฎกก็ได้  กล่าวคือ  4  หมวดต้น   (คือ  ทีฆนิกาย  มัชฌิมนิกาย  สังยุตตนิกาย  และอังคุตตรนิกาย)   จัดเป็นพระสูตร  


ที่เหลือจากนี้รวมพระวินัยและพระอภิธรรมด้วยจัดเข้าในหมวดขุททกนิกายทั้งสิ้นหากเป็นดังหลักฐานข้างต้นนี้   ก็แสดงให้เห็นว่า  อภิธรรมนั้นรวมอยู่กับพระสูตรมาแต่เดิมแล้วอนึ่ง  หากตรวจสำนวนอภิธรรมที่ปรากฏอยู่ในรูปของการอธิบายขยายความพระสูตรโดยเฉพาะในรูปของการถามตอบแล้ว  


ก็อาจสรุปได้ว่า  อภิธรรมนี้น่าจะเกิดจากผลของการศึกษาพุทธวจนะในรูปแบบของการอภิปราย   ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  


จึงไม่น่าแปลกที่มีการอ้างว่าข้อความในคัมภีร์และธาตุกถา   ถูกนำมาจากข้อความในคัมภีร์สังยุตตนิกาย  

ปุคคลบัญญัติถูกนำมาจากอังคุตตรนิกาย  

ธัมมสังคณีถูกนำมาจากขุททกนิกาย  

ยมกและปัฏฐานเกิดจากการอธิบายทฤษฏีปัจจยาการ  แต่ทัศนะที่กล่าวมานี้ก็มิใช่เป็นความถูกต้องทั้งหมดผู้ศึกษาจึงต้องค้นคว้าหาหลักฐาน   เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่มีเหตุผลต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระไตรปิฎก และคัมภีร์ต่างๆความเห็น (0)