อริยสัจ ๔ ในฐานะ เป็นสุญญตา

อ่านทั้งหมด ที่เวป http://khunsamatha.com/

อริยสัจ ๔ ในฐานะ เป็นสุญญตา  


--->>    อริยสัจ  ๔  โดยอุปมา
ท่านอุปมาอริยสัจ ๔ ไว้อย่างน่าฟังว่า

ทุกขสัจ  เปรียบเหมือนของหนัก (ภาโร)  
สมุทัย  เหมือนการแบกของหนัก  (ภารนิกเขปน)
นิโรคสัจ  เหมือนการปลงหรือวางของหลักลง (ภารนิกเขปน)
มรรคสัจ  เหมือนอุบายสำหรับวางของหนักลง (ภารนิกฺเขปนุปาโย)อีกอย่างหนึ่ง  ท่านเปรียบ...

ทุกข์เหมือนโรค  
สมุทัยเหมือนสาเหตุแห่งโรค  
นิโรธเหมือนการหายจากโรค  
มรรคเหมือนยาอีกอย่างหนึ่ง  

ทุกข์ เปรียบเหมือนสมัยที่อดอยาก (ทุพฺภิกขํ)
สมุทัย เหมือนฝนแล้ง
นิโรธ เหมือนสมัยที่อุดมสมบูรณ์ (สุภิกฺขํ)
มรรค เหมือนสมัยที่ฝนดี ฯลฯ--->>    อริยสัจ ๔  ในฐานะ  เป็นสุญญตา


ว่าโดยปรมัตถ์  อริยสัจทั้ง ๔  เป็นสุญญตา  คือว่างเปล่า-ว่างเปล่าจากอริยสัจข้ออื่น  
และไม่มีแม้ในตัวของอริยสัจเอง  ดังนั้นจึงกล่าวว่า


ทุกฺขเมว  หิ  น  โกจิ  ทุกฺขิโต
ทุกข์มีอยู่ / แต่ผู้ถึงทุกข์ไม่มี


การโก  น  กิริยาว  วิชฺชติ
การกระทำ  (สมุทัย) มีอยู่ / แต่ผู้ทำไม่มี


อตฺถิ  นิพฺพุติ  น  นิพฺพุโต  ปุมา
ความดับมีอยู่ / แต่ผู้ดับไม่มี


มคฺคมตฺถิ  คมโถ  น  วิชฺชติ
ทางมีอยู่ / แต่ผู้เดินไม่มี
(สังยุตตนิกาย  ขันธวารวรรค  ๑๗ / ๒๘)


ข้อความในท่อนแรกหน้า / นั้นท่านกล่าวอริยสัจโดยสมมติโวหาร  
แต่เมื่อว่าโดยปรมัตถ์  คือข้อความท่อนหลัง / นั้นอริยสัจไม่มี  สูญแม้จากตัวเอง  
ทุกอย่างมีแต่ความว่างเปล่า  สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็น  สุญญตาและอนัตตา  


พระพุทธองค์จึงทรงย้ำมิให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อทุกอย่างไม่มีตัวตน  ไม่ใช่ตัวตน  
ใครเล่าจะถึงทุกข์  ใครเล่าจะละสมุทัย    ใครเล่าจะดับทุกข์  
และใครเล่าจะดำเนินให้ถึงความดับทุกข์  
สิ่งที่เป็นเรื่องราวทั้งปวงเป็นเรื่องสมมติขึ้นทั้งสิ้น
****************************************************
ข้อมูลที่ใช้ในการเรียบเรียง  :  สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อริยสัจ ๔ความเห็น (0)