ปริยัติดั่งงูพิษ เป็นไฉน

งานทั้งหมดที่ http://www.khunsamatha.com/

ถ้าหากว่าท่านได้ยินได้ฟังสัจจธรรมที่ผู้รวบรวมประมวลข้อมูลที่ถูกต้อง  ที่เชื่อถือได้  ตรงประเด็นที่สมบูรณ์ทั้งหลักปริยัติ  และผลการปฏิบัติของพระผู้สุปฏิปันโน  เอามาแสดงแล้ว  อาจจะมีความรู้สึกกว่าค้านความคิดหรือมติของท่าน  แม้ท่านจะได้อ่านได้เรียนคัมภีร์มากมายก่ายกองเท่าใดก็ตาม   อาจจะหลงเข้าใจผิดได้  อาจจะพลาดพลั้งได้  และโดยอาการอย่างนั้น   ด้วยความที่ท่านเรียกรู้มามาก  (สำหรับบางท่านนั้น)   ก็อาจจะเผลอไปตำหนิติฉินธรรมะที่ผู้รวมประมวลข้อมูลที่ถูกต้อง  เชื่อถือได้  ตรงประเด็น   และที่สมบูรณ์     จากเอกสารหลักฐานทั้งในพระไตรปิฎกและอรรถกถา และผลการปฏิบัติของพระผู้สุปฏิปันโนที่สอดคล้องตรงกันแล้วนั้น  ท่านอาจจะขัดเคืองใจที่มติจากข้อมูลดังกล่าวมาค้านแย้งหรือไม่ตรงกับมติของท่านที่เคยมี อยู่ เดิมแล้วนั้น  ท่านก็อาจจะมีฐานะ   หรือ  แสดงอาการดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเรียกว่า  อลคัททูปมาปริยัติ   คือปริยัติดั่งงูพิษ  ได้ฉะนั้น
 พึงอย่าประมาทว่าได้เรียนปริยัติมามากแล้ว  แม้ถ้าหากว่าธรรมะดังกล่าวนั้นไปขัดข้องมติของท่าน  ก็ควรตั้งใจศึกษา รับฟังและพิจารณาทบทวนใหม่ให้ดี   แล้วจงปฏิบัติให้ได้ผลสมควรแก่ธรรม เพื่อสลัดตนออกจากทุกข์และจากวัฏฏะ  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกการเรียนปริยัติแล้วเอาไปปฏิบัติ  เพื่อให้ได้ผลสมควรแก่ธรรมของท่านผู้นั้นว่า   นิสสรณัตถปริยัติ คือ  ปริยัติ ที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติ  เพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ในวัฏฏะ และถ้าสามารถปฏิบัติได้สูงขึ้นไปถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวง  ได้เรียนได้ทบทวน  หรือได้ทำความเข้าใจแล้วแสดงออกตามที่เป็นจริงเพียงไร  ก็จะได้ชื่อว่า  ภัณฑาคาริกปริยัติ  ปริยัติประดุจขุนคลัง   เพียงนั้นเพราะฉะนั้น  ท่านที่เรียนแต่ปริยัติ  แม้จะมากเพียงไร  สูงเพียงไร  แต่ ถ้ายังปฏิบัติได้ไม่เข้าถึง  ไม่รู้เห็น  ไม่เป็นโลกุตตรธรรมที่พอจะเข้าใจถึงเรื่องพระนิพพานอย่างแท้จริงแล้ว  จงอย่าประมาท  เพราะอาจจะผิดพลาดพลั้งได้   ถ้าได้ฟังธรรมที่ไม่ตรงกับมติของท่านก็ตาม  ท่านก็จงรับฟังด้วยดี  จงพิจารณาด้วยดีเถิด   อย่าประมาท ไปด่วนไปตัดสินใจประนามเขา  ว่า  เขาทำพระธรรมพระวินัยให้วิปริต  จงศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งด้วยตน  แล้วท่านจะถึงมรรคผลนิพพานตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้  มรรค   ผล  นิพพานนั้นดีเลิศประเสริฐนัก   ถึงแม้ยังไม่ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลขั้นสูง  ก็พอจะทราบได้ถูกต้องกว่าการเอาแต่นอนกอดคัมภีร์โดยไม่ยอมฟังใคร  แม้ผลการปฏิบัติของพระผู้สุปฏิปันโน   จนกลายเป็นอลคัททูปมาปริยัติ  (ปริยัติดั่งงูพิษ)  เป็นพวกอนัตตาตกขอบ  หรือ  อุจเฉททิฏฐิ   หลุดออกนอกพระพุทธศาสนาไปโดยไม่รู้ตัว.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความปกิณกะความเห็น (2)

fighter
IP: xxx.53.126.201
เขียนเมื่อ 

ปริยัติ คือ อะไรครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ …