3. การผลิตนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป

อมร ไกรเทพ
นวัตกรรม

การผลิตนวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป
          
1. ศึกษาหลักสูตร / วิเคราะห์หลักสูตร / กำหนดเวลาเรียน / กำหนดเนื้อหา /จุดประสงค์การเรียนรู้ /     กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้
           2.
ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป
           3.
แบ่งเนื้อหาเป็นเรื่องย่อย ทำเป็นกรอบตามรูปแบบของการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป
           4.
จัดทำบทเรียนสำเร็จรูป / ทดลองใช้ / ปรับปรุง
           5.
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
           1.
นำเข้าสู่บทเรียน
           2.
ชี้แจงการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กรณีที่ผู้เรียนยังไม่เคยใช้
           3.
แจกบทเรียนสำเร็จรูปให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผู้เรียนต้องศึกษาบทเรียนด้วยตนเองตามลำดับขั้นตอน คือ
-             -- - ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
-            -- - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
--            - - ศึกษาบทเรียน - ทำแบบฝึกหัด ทีละกรอบ ไปจนสิ้นสุดบทเรียน
--            - - ทำแบบทดสอบหลังเรียน
           4.
ผู้เรียนและครูสรุปบทเรียน
           5.
ผู้เรียนสรุปความรู้ที่ได้รับเป็นชิ้นงาน / เก็บในแฟ้มสะสมงาน

การประเมินผล
          1. วัดและประเมินผลจากการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน / การทำแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
          2.
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อมร ไกรเทพ

คำสำคัญ (Tags)#การเรียน การสอน

หมายเลขบันทึก: 214887, เขียน: 08 Oct 2008 @ 10:33 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 11:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)