คำนามคืออะไร คำนามคือ คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ เช่น Tom cat pen mango pan คำนามแบ่งเป็น คำนามนับได้ เช่น dog table และคำนามนับไม่ได้ เช่น water tea milk.
แบบฝึกที่ 1
จงนำคำต่อไปนี้เติมลงในหมวดหมู่ให้ถูกต้อง
      tiger     chair     coffee     shoe        rice
      sand     bed       comb     pepper     soup
คำนามนับได้ (countable noun)
1.
2.
3.
4.
5.
คำนามนับไม่ได้ (uncountable noun)
1.
2.
3.
4.
5.