การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทำแผนการสะสมชิ้นงาน

ครูลี่
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  การวิเคราะห์หลักสูตร

เพื่อวางแผนสะสมชิ้นงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  จำนวนนับที่มากกว่า 100,00                                                                       

 เวลา 5  ชั่วโมง  

คำอธิบายรายวิชา  

              ึกษา สังเกต อธิบาย  ให้เหตุผล เกี่ยวกับการบอกจำนวน การอ่าน และการเขียนตัวเลขแทนจำนวนชื่อหลัก ของจำนวนนับที่มากกว่า 100,00  สังเกต จำแนก ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก              การเขียนในรูปกระจาย สังเกต รวบรวมข้อมูล อธิบาย ให้เหตุผล การเปรียบเทียบจำนวน การใช้เครื่องหมายแสดง การเปรียบเทียบ  การเรียงลำดับจำนวน  สรุป  ฝึกทักษะ จัดทำผลงาน นำเสนอผลงาน 

         ศึกษา  สังเกต  รวบรวมข้อมูล อธิบาย ให้เหตุผล แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน สรุป  ฝึกทักษะ จัดทำผลงาน นำเสนอผลงาน 

              เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง  

ารวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000  

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

กิจกรรม/กระบวนการ

1.  การอ่านและเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอาบิก ตัวเลขไทยแทนจำนวน

 

2.  ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก และ

การเขียนในรูปกระจาย

3.  การเปรียบเทียบจำนวน

 

 

4.        การเรียงลำดับจำนวน 

 

 

5.  แบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกัน      

1.      เมื่อกำหนดจำนวนนับที่มากกว่า  100,000ให้สามารถอ่านและเขียนตัวหนังสือ  ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย แทนจำนวนได้

 

2.  เมื่อกำหนดจำนวนนับที่มากกว่า  100,000ให้สามารถบอกค่าของตัวเลขในแต่ละหลักและเขียนในรูปกระจายได้

3.  เมื่อกำหนดจำนวนนับที่มากว่า 100,000สามารถเปรียบเทียบจำนวนและใช้เครื่องหมายแสดง

การเปรียบเทียบได้

4. เมื่อกำหนดจำนวนไม่เกิน  100,000  ให้สามถึงห้าจำนวน  สามารถเรียงลำดับจำนวนได้

 

5.  เมื่อกำหนดแบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละเท่าๆ  กันหรือลดลงทีละเท่าๆ  กันให้สามารถหาจำนวนต่อไปที่อยู่ในแบบรูปที่กำหนดให้และบอกความสัมพันธ์ได้

 

1.       ศึกษา สังเกต อธิบาย  ให้เหตุผล เกี่ยวกับการบอกจำนวน การอ่าน และการเขียนตัวเลขแทนจำนวนชื่อหลัก สรุป  ฝึกทักษะ จัดทำผลงาน นำเสนอผลงาน 

2.   สังเกต จำแนก ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก การเขียนในรูปกระจาย สรุป  ฝึกทักษะ จัดทำผลงาน นำเสนอผลงาน

3.  สังเกต ศึกษา รวบรวมข้อมูล อภิปราย ให้เหตุผล การเปรียบเทียบจำนวน การใช้เครื่องหมายแสดง

การเปรียบเทียบ สรุป  ฝึกทักษะจัดทำผลงาน นำเสนอผลงาน 

4.    สังเกต ศึกษา รวบรวมข้อมูล อภิปรายให้เหตุผล การเรียงลำดับจำนวน  สรุป  ฝึกทักษะจัดทำผลงาน นำเสนอผลงาน

5.       ศึกษา  สังเกต  รวบรวมข้อมูล อธิบาย ให้เหตุผล แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน สรุป  ฝึกทักษะ จัดทำผลงาน นำเสนอผลงาน 

 

 

               

ารวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการสะสมชิ้นงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000    

 

         

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

เครื่องมือรวบรวม

ข้อมูลเพื่อการประเมิน

ชิ้นงานที่เก็บเข้า

แฟ้มสะสมงาน

1.  สามารถบอกจำนวน อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้

 

1.  การบอกจำนวน การอ่านและเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดู

อารบิก ตัวเลขไทย แทนจำนวน

 

1.  การวาดหลักลูกคิดแทนจำนวนพร้อมทั้งเขียนตัวเลข ฮินดู

อารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนที่มากกว่า 100,000

 

1

2. สามารถบอกค่าของตัวเลขในแต่ละหลักได้

 

 

 

 

 

3. สามารถเขียนให้อยู่ในรูปกระจายได้ 

2. การเขียนในรูปกระจาย และค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก

 

1.  ผลงานการเขียนจำนวนตัวเลขที่มีตั้งแต่เจ็ดหลักขึ้นไปแล้วเขียนบอกค่าประจำหลักและ        การเขียนในรูปกระจาย

 

1

4.  นำความรู้ ความเข้าใจเรื่องจำนวนไปใช้ในชีวิตจริงได้

 

 

 

 

 

 

3. การอ่านตัวเลขในชิวิตประจำวัน

 

1. ผลงานการอ่านหมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ ทะเบียนยานพาหนะ พ.ศ. ค.ศ. 

1

5.  สามารถเปรียบเทียบจำนวน และใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบได้

4.  การเปรียบเทียบจำนวน และการใช้เครื่องหมายแสดง

การเปรียบเทียบ

 

1.  การแสดง

การเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่า 100,000โดยใช้เครื่องหมายแสดง

การเปรียบเทียบ 

1

6.  สามารถเรียงลำดับจากจำนวน ที่มีค่ามากไปหาจำนวนที่มีค่าน้อย หรือจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามากได้

 

5.  สามารถเรียงลำดับจากจำนวน   ที่มีค่ามากไปหาจำนวนที่มีค่าน้อย หรือจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามากได้

1.  การกำหนดจำนวนตัวเลขที่มีตั้งแต่ 7 หลักขึ้นไปแล้วเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยและจากน้อยไปหามาก

 

1.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nonglucK's blog

คำสำคัญ (Tags)#การวิเคราะห์หลักสูตร

หมายเลขบันทึก: 214578, เขียน: 07 Oct 2008 @ 11:08 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ดร.เอกพรต
IP: xxx.25.49.126
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมครับ

ทำเยอะ ๆ นะครับ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับน้อง ๆ ต่อไป

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจ