สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS


สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS

          การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยมีลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้

          1. การเตรียมข้อมูล  ผู้วิจัยต้องเตรียมเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ (ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ด้วยมือ) โดยในแบบสอบถามนั้นจะต้องกำหนดชื่อตัวแปร (Variable Name) และค่าของตัวแปร (Value) ให้เป็นตัวเลขเท่านั้น

          2. การสร้างแฟ้มข้อมูล  ต้องกำหนดชื่อตัวแปร (Variable Name) ให้สอดล้องกับที่กำหนดไว้ในแบบสอบถาม และสร้างคู่มือลงรหัส (Code book) ที่กำหนดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดชื่อตัวแปร (Variable Name หรือ Name) ตำแหน่งทศนิยมของค่าของตัวแปร (Decimals) คำอธิบายชื่อตัวแปร (Label) ค่าของตัวแปร (Value) ความหมายของค่าของตัวแปร (Value Label) และระดับการวัดข้อมูล (Maesure)

          3. การบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่จะบันทึกต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น โดยกำหนดค่าของตัวแปรที่เป็นตัวเลือกในแบบสอบถามให้เป็นตัวเลขเสียก่อน

          4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยง่าย ทั้งค่าสถิติพื้นฐานและค่าสถิติสำหรับทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้คำสั่งจาก Menu bar เลือก Analyze แล้วเลือกค่าสถิติที่ต้องการวิเคราะห์จาก Window ที่ปรากฏตามลำดับ ก็จะได้ผลการวิเคราะห์ตามต้องการ

อ้างอิง : ภัทรา นิคมานนท์. การวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักราพิพัฒน์ จำกัด, 2544.

ที่มา ... http://learners.in.th/blog/spssnote/155634

            ตัวอย่างการใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูล

1.      หาค่าเฉลี่ย หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อคำถามรายข้อ รายด้าน และรวมทุกด้าน โดยใช้คำสั่ง Analyze > Descriptive Statistics > Descriptive > เลือกข้อมูลใส่ใน Variable ตามต้องการ > OK

2.      หาค่าสถิติการทดสอบค่าที  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้คำสั่ง Analyze > Compare Means > Independent Sample T Test > เลือกตัวแปรที่ต้องการเปรียบเทียบใส่ในช่อง Grouping Variable > กำหนด define groups > นำตัวแปรตามใส่ในช่อง Test Variable(s) > OK

3.      การหา One – Way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่ม โดยใช้คำสั่ง Analyze > Compare Means > One – Way ANOVA >  เลือกตัวแปรต้นที่แยกเป็น 3 กลุ่ม ใส่ในช่อง Factor และนำตัวแปรตามใส่ใน ช่อง Dependent > กำหนดการทดสอบความแปรปรวนใน Post Hoc โดยกำหนดช่อง Dunnet T3  และ Sheffe > Continue > OK

         

 

 

หมายเลขบันทึก: 213371เขียนเมื่อ 1 ตุลาคม 2008 23:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 17:02 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

มีขนาดตัวอย่าง100กว่าๆจะต้องวิเคราะห์ในspssยังไงค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี