แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

โปรดช่วยเหลือและสนับสนุนแม่ชีและสตรีที่ยากไร้...ผ่านโครงการนี้


ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของแด่แม่ชี  มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือแม่ชีและสตรีที่ขาดโอกาส ถูกละเลย และถูกเอาเปรียบจากสังคม  เพื่อทำให้แม่ชีและสตรีที่สนใจในพระพุทธศาสนา  ได้มีโอกาสศึกษาและวิจัยในระดับอุดมศึกษา ได้ศึกษาอบรมวิชาการด้านพุทธศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และสังคมสงเคราะห์ต่อไป ให้มีทั้งความรู้และคุณธรรม สามารถนำ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและวิชาการสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและสังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป

              ในอดีตที่ผ่านมา  ไม่ว่าสตรีเพศจะอยู่ในสถานะใดของสังคมก็ตาม มักจะได้รับการยอมรับในวงจำกัดเสมอ  เมื่อใดที่อยากจะทำบุญหรือฟังธรรม คนส่วนใหญ่มักจะมุ่งไปที่พระภิกษุสงฆ์เป็นหลัก  จนแทบจะกล่าวได้ว่า  มีการละเลยต่อนักบวชสตรี ทั้งที่นักบวชสตรีก็มีส่วนช่วยในการทำนุบำรุงพระศาสนาได้ไม่น้อยในปัจจุบัน  และถึงแม้ระบบการศึกษาในวิทยาลัยแม่ชีจะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย  แต่การเป็นอยู่ทั้งหมดของแม่ชีที่นี่ต้องอาศัยศรัทธาประชาชนทั้งสิ้น 

               ปัญหาสำคัญในปัจจุบัน แม่ชีและสตรีที่ศึกษาเล่าเรียน อยู่ในมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์   กำลังต้องการความสนับสนุนด้านอาหาร ของใช้ส่วนตัวและทุนการศึกษาอย่างมาก เพื่อจะได้สามารถศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไปได้

              แล้วคุณล่ะ.. ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลก หากมีโอกาส... จะไม่สนับสนุนสถาบันแม่ชีไทยของเราบ้างเชียวหรือค่ะ..?

             เริ่มต้นร่วมกันบริจาคเงินทุนการศึกษา สิ่งของและอื่นๆ เพื่อใช้ในกิจการของมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ที่นี่  ผ่านโครงการนี้ค่ะ

 

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของแด่แม่ชี

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 7.00 - 17.00 น.

๑.  ชื่อโครงการ            เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของแด่แม่ชี

  มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

 ๒. ที่ปรึกษาโครงการ     คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

 ๓.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. กลุ่มอาจารย์ชุมนุมพุทธศาสน์และวัฒนธรรม 

                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                                             2. กลุ่มธรรมอาสา

 ๔.  หลักการและเหตุผล

                การบวช ภิกษุณีซึ่งในสมัยพุทธกาลถือเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทสี่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาแต่สำหรับประเทศไทยที่นับถือพุทธศาสนาสายเถรวาท ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการบวชภิกษุณีเกิดขึ้น  อย่างไรก็ตามใช่ว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยจะห้ามผู้หญิงเข้ามาสู่การเป็น นักบวชเลยทีเดียว เพราะผู้หญิงที่ปรารถนาจะเป็นนักบวช ก็สามารถบวชเป็น แม่ชีได้

                จากการสำรวจของกรมการศาสนาในปี ๒๕๔๐ มีแม่ชีในประเทศไทยจำนวน ๑๔,๖๙๑ คน แต่มาลงทะเบียนเป็นสมาชิกสถาบันแม่ชีไทยเพียง ๔,๕๒๑ คน เนื่องจากยังไม่มีกฏหมายรองรับสถานภาพแม่ชี ไม่มีสถาบันการศึกษารองรับเหมือนพระสงฆ์ คำนำหน้านามในบัตรประชาชนก็ยังต้องใช้ นางหรือนางสาวมีสิทธิเลือกตั้งแต่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นนักบวช หรือขึ้นรถเมล์ก็ต้องเสียค่ารถแต่ถ้าเป็นพระไม่ต้องเสีย เป็นต้น

                 บทบาทและสถานภาพของสตรี ภายใต้โครงสร้างความเปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขของสังคมที่นับวันจะทวีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือสตรีที่ขาดโอกาส ถูกละเลย และถูกเอาเปรียบจากสังคมนั้น  จึงได้มีการกำหนดสถานภาพของแม่ชี และหาความร่วมมือในการจัดตั้งสถานศึกษาเฉพาะทางพุทธศาสนาสำหรับสตรี  เป็นที่มาของวิทยาลัยแม่ชี หรือ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

                 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสอนศาสนาสตรีแห่งแรกในไทย  อยู่ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยาลัยแม่ชีและสตรีแห่งแรกในประเทศไทย เป็นวิทยาลัยที่ทำให้แม่ชีและสตรีที่สนใจในพระพุทธศาสนามีทั้งความรู้และคุณธรรม สามารถนำ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและวิชาการสมัยใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พระศาสนาและสังคมได้อย่างแท้จริง  เป็นสถานศึกษาและวิจัยในระดับอุดมศึกษา ให้การฝึกอบรมแก่แม่ชีไทย   และสตรีอื่นๆผู้สนใจในพระพุทธศาสนา ให้การศึกษาอบรมวิชาการด้านพุทธศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และสังคมสงเคราะห์แก่แม่ชีและสตรีอื่นๆ ในการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและวิชาการสมัยใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

                 ด้วยเหตุนี้  กลุ่มศิษย์เก่าพุทธศาสนศึกษา ม.ธรรมศาสตร์  กลุ่มอาจารย์ชุมนุมพุทธศาสน์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  กลุ่มธรรมอาสา จึงได้จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของแด่แม่ชี  มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คนในสังคม ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถช่วยสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาอย่างเข้มข้น  อันจะก่อให้เกิดพลังแห่งความดีของคนรุ่นใหม่ที่สามารถช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยในปัจจุบันและอนาคตให้มีสันติสุขได้

๕.  วัตถุประสงค์

            ๑.   เพื่อส่งเสริมคนในสังคมให้ได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ชีวิตและสังคม

            ๒.   เพื่อให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา

            ๓.   เพื่อพัฒนาคนในสังคมให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตและร่วมกันพัฒนาสังคมในอนาคต

 ๖.  กิจกรรมของโครงการ

            กิจกรรมของโครงการ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามกรอบวัตถุประสงค์ที่วางไว้  โดยมีการดำเนินการเป็นเวลา    วัน  ได้แก่  วันที่  ๒๙  ตุลาคม ๒๕๕๑  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๕ กิจกรรม  ดังนี้

๑.     กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน

๒.     กิจกรรมบรรยายธรรม

๓.     กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

๔.     กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

๕.     กิจกรรมมอบของใช้ที่จำเป็น

 ๗.  สถานที่ดำเนินการ

            มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ หมู่ที่ 6 ภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

            http://www.pachapati.mbu.ac.th/

 ๘.  ผู้เข้าร่วมโครงการ

            ผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด  ๑๒๕  คน  ประกอบด้วย

            ๑.   แม่ชีและนักศึกษามหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์  จำนวน ๑๐๐  คน

            ๒.   ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ  จำนวน  ๒๕  คน          

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ๑.   คนในสังคมที่เข้าร่วมโครงการเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกิจกรรมอันมีคุณค่าต่อตนและสังคม

            ๒.  คนในสังคมที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณค่าและมีความรู้ความเข้าใจหลักการดำเนินชีวิต  ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง

            ๓.   คนในสังคมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาตนจนมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตและมีภาวะผู้นำในการพัฒนาสังคมในอนาคต

 ๑๐. งบประมาณ      

ค่าอาหาร (จำนวนคนละ ๓๐ บาท x ๑๐๐ คน)                   รวม       ๓,๐๐๐             บาท

ค่าน้ำดื่ม  (จำนวนคนละ ๑๐ บาท x ๑๐๐ คน)                  รวม       ๑,๐๐๐             บาท

ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์                                              รวม       ๑๕,๒๐๐           บาท

      - แฟ้มเอกสาร ๑๐๐ ชิ้น (ชิ้นละ ๑๕  บาท)       = ๑,๕๐๐   บาท

      - ปากกา    ๑๐๐  ด้าม (ด้ามละ    บาท)        =  ๕๐๐     บาท

      - สมุด  ๑๐๐ เล่ม (เล่มละ ๑๐ บาท)               = ๑,๐๐๐   บาท

      - กระดาษเอ ๔  จำนวน    รีม                       =  ๒๐๐      บาท

      - เอกสารความรู้ ๑๐๐ ชุด (ชุดละ ๑๐ บาท)     = ๑,๐๐๐   บาท

      - ของใช้ส่วนตัวแม่ชี ๑๐๐  ชุด (ชุดละ ๑๐๐ บาท)        = ๑๐,๐๐๐   บาท

ทุนการศึกษา จำนวน ๕ ทุน (ทุนละ 3,000 บาท)                รวม       ๑๕,๐๐๐           บาท     

ค่าจัดทำป้ายโครงการ                                                      รวม       ๑,๐๐๐             บาท

ค่ารถตู้    คัน (ไป-กลับ)                                                  รวม      ๕,๐๐๐             บาท     

ค่าน้ำ-ค่าไฟและบำรุงวิทยาลัย                                          รวม       ๒,๐๐๐             บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                          รวม       ๕๐๐                 บาท

 

                                 งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น   จำนวน   ๔๒,๗๐๐     บาท   

 

หมายเหตุ   จิตศรัทธาสนับสนุนได้

อ.ญาณภัทร  ยอดแก้ว

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

หมายเหตุเพิ่มเติม 

 ถ้าได้รับสิ่งของและเงินบริจาคมากกว่าเป้าหมาย  งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ก็จะมากขึ้นค่ะ

และถ้าได้รับสิ่งของและเงินบริจาคน้อยกว่าเป้าหมาย  งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ก็จะน้อยลงค่ะ

 

การเดินทาง   ทุกท่านสามารถเดินทางไปเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และให้การสนับสนุนต่อสถาบันแม่ชีไทยแห่งนี้ไปได้ไม่ยากเลยนะคะ โดยยึดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เป็นหลัก มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ถึงสระบุรีเลี้ยวขวาผ่านแก่งคอย มวกเหล็ก เขื่อนลำตะคอง  สีคิ้ว ก่อนที่จะแยกออกขวาไปใช้เส้นทางหมายเลข 24 ไปทางอำเภอโชคชัย แล้ววกออกเส้น 304 มุ่งหน้าสู่ปักธงชัยอันเป็นจุดหมายปลายทาง เมื่อขับมาสักหนึ่งบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 94 ก็จะเห็นป้ายบอกทางเข้าวิทยาลัยฯ ให้ยูเทิร์นกลับรถมานิดเดียวก็เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านหนองกกได้เลยค่ะ เป็นการมาซึ่งหาไม่ยากและมีป้ายบอกทางโดยตลอดทางค่ะ

                                   

หมายเลขบันทึก: 213264เขียนเมื่อ 1 ตุลาคม 2008 16:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 18:05 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (7)

ขอเชิญเพื่อนๆพี่ๆ ทุกคนร่วมกันบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา

บริจาคเวลา แรงงาน เพื่อร่วมทำกิจกรรมดีๆ

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของแม่ชีและสตรีที่ขาดแคลนด้วยนะคะ

ขออนุโมทนา สาธุ...ค่ะ

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

ขออนุโมทนากับกิจกรรมดี ๆ ด้วย

ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่สนับสนุนโครงการนี้

ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้กำลังใจคนทำดี

บุญใดๆที่เกิดขึ้น ก็ขอให้บุญนี้ได้แก่เพื่อนๆทุกคนนะคะ

บุญรักษา ธรรมคุ้มครองค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับผู้อ่านทุกท่านที่อ่านแล้วมีจิตศรัทธาในโครงการนี้

โครงการนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ เท่าที่จิตศรัทธาของพวกเราที่เสียสละมาร่วมบุญในงานนี้

ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้าใจ และให้กำลังใจพวกเราในการตั้งใจทำความดีในครั้งนี้

เราไม่ได้ต้องการชื่อเสียง เงินทองเข้ากระเป๋าตัวเอง เราทำเพราะเราอยากตอบแทนสังคม และมีส่วนช่วยบำรุงพระพุทธศาสนา เรามีเจตนาที่ดีค่ะ แต่ถ้าทำให้ใครที่อ่านแล้วไม่สบายใจ เดือดร้อน เราก็ขอโทษไว้ ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ

ถ้ามีโอกาสนะคะ เราคงจะได้ร่วมบุญกันใหม่ในโครงการใหม่ๆนะคะ

บุญรักษา ธรรมคุ้มครองนะคะ พี่น้อง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี