78. การสร้างทีมงาน

การสร้างทีมงาน

 

การสร้างทีมงาน

                เป็นกระบวนการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทำงานด้วยกัน  เพื่อให้บุคคลเหล่า  นั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างประสานสัมพันธ์กันสามารถช่วยกัน  ทำให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านปริมาณ  และคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน

1.  เพื่อสร้างความไว้วางใจ

2.  เพื่อศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหา

3.  เพื่อเสริมสร้างทักษะความชำนาญ

4.  เพื่อสามารถใช้ข้อมูลที่ได้ไปในทางสร้างสรรค์

5.  เพื่อเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร

6.  เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเป็นทีม

7.  เพื่อลดความขัดแย้งในทีมงาน

8. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของทีมได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

9.  เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและขวัญในการทำงานเป็นทีม

10.  เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกมุ่งมั่นที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความสำคัญของทีมงาน

1.  งานส่วนใหญ่ไม่สามารถทำสำเร็จได้โดยคนคนเดียว

2.  บ่อยครั้งที่องค์การมีงานเร่งด่วนก็ต้องระดมทีมงานมาปฏิบัติ

3.  ในทีมงานมีประสิทธิภาพจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ

4.  สมาชิกของทีมงานส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการประสานงาน

5.  ทีมงานสามรถจะระดมความคิดจากสมาชิกทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6.  ทีมงานจะเป็นหน่วยย่อยขององค์กร

ประโยชน์ของการสร้างทีมงาน

1.  พนักงานในทีมทุกคนมีความเข้าใจกระบวนการทำงาน

                2.  สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

                3.  ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม

                4.  สมาชิกจะได้รับการสนับสนุนให้ทำงานให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด

                5.  สมาชิกจะได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม

                 6.  สมาชิกจะยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน

                7.  ต้นทุนการบริหารลดลง  และช่วยขจัดอุปสรรคการสื่อสารของสมาชิก

                8.  ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของทีม

                9.  ช่วยให้กระบวนการตัดสินใจของทีมงานมีคุณภาพดีขึ้น

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย

1.  แนวทาง

2.  โครงสร้างของทีมงานและแหล่งทรัพยากรในทีม

3.  ผู้นำทีม

4.  บรรยากาศในทีม

5.  กระบวนการในทีมงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณครู (ของหนู ๆ)ความเห็น (3)

มาอ่านเรื่องทีมงานเลยพาเพื่อนแท้มาด้วยครับ

เพราะในทีมงานที่ดีนั้นย่อมต้องมีเพื่อนที่รู้จัก รู้จัก รู้ว่าเราเป็นอย่างไร

นั่นคือ

ใช้หลัก 4 ใจ รู้ใจ  ใส่ใจ  ให้ใจ จริงใจ

48d0e162c3705

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • มาให้กำลังใจกันค่ะ
  • ตี่โล่งแลไปหลายแล้วนะ
  • เมี้ยวยังหนักอึ้งเรื่องงานวิจัยอยู่เลยจ้ะ