การนิเทศการศึกษามีความสำคัญอย่างไร

ปาจัง
ความสำคัญของการนิเทศการศึกษา

การนิเทศการศึกษามีความสำคัญอย่างไร

                                                                                                                           นางอารี  บัวแฝง   

 

                การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น ควรต้องประกอบด้วย  3  กระบวนการด้วยกัน คือ กระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศการศึกษา

                มีผู้ให้ความหมายของ  การนิเทศการศึกษา   ไว้ว่า การนิเทศ  หมายถึง การชี้แจง       การแสดง  การแนะนำ  การศึกษา  หมายถึง การเล่าเรียน  การฝึกฝน และการอบรม ดังนั้นการ นิเทศการศึกษา จึงหมายถึง การชี้แจง การแสดง หรือการแนะนำเกี่ยวกับการสอนและการอบรม  การนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษา เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย  ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพ   การเรียนการสอน ดังจะเห็นได้จากเหตุผลความจำเป็นในหลายประการ เช่น ประการแรก  ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาจำเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือและพัฒนางาน ให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ประการที่สอง  ในหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกันคือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ เพื่อจะได้ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน การนิเทศการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และการบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพถึงระดับที่พึงประสงค์  และประการสุดท้าย มาตรฐานการศึกษาของประเทศจำเป็นต้องมีการรักษาและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน  และกระบวนการนิเทศการศึกษาก็มีขอบข่ายการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการควบคุมมาตรฐานการศึกษาโดยตรง

                จะเห็นว่าการนิเทศการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปัญหาอื่นๆ   ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะละเลยไม่มีการนิเทศการศึกษาได้อย่างไร

ที่มา  : http://www.google.co.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของปริชาติ.ป.โท ม.บูรพา

คำสำคัญ (Tags)#การนิเทศการศึกษามีความสำคัญอย่างไร#ความสำคัญของการนิเทศการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 212757, เขียน: 29 Sep 2008 @ 20:49 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 22:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

pajang
IP: xxx.120.209.23
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเช่นกันครับที่เข้ามาอ่าน