JUTHAMASS

จุฑามาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความสำคัญของบรรยากาศ

บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ดังนี้

                1.  ช่วยในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต พืชได้นำแก๊สไนโตรเจนไปใช้ในการเจริญเติบโต และขณะเดียวกันพืชก็นำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในกระบวนการสร้างอาหาร นอกจากนี้พืชและสัตว์ใช้แก๊สออกซิเจนในกระบวนการหายใจ และไอน้ำในอากาศก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น เมฆ หมอก ฝน ลม และพายุ และไอน้ำยังช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก

                2.  ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะ กับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยปกติในช่วงกลางวันที่มีแสงแดด อากาศที่ห่อหุ้มโลกจะช่วยดูดกลืนความร้อน จากดวงอาทิตย์ไว้บางส่วน จึงทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างช้า ๆ ส่วนในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงแดด อากาศจะช่วยระบายความร้อนให้โลกเย็นลง ถ้าไม่มีอากาศห่อหุ้มโลกไว้แล้ว ในช่วงเวลากลางวัน อุณหภูมิบนผิวโลกจะสูงประมาณ 110

องศาเซลเซียส และในช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิบนผิวโลกจะต่ำลงจนถึงประมาณ -180 องศาเซลเซียส

                3.  ช่วยป้องกันอันตรายจากรังสีต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ เช่น รังสีอัลตร้าไวโอเลต (รังสีเหนือม่วง) จะถูกแก๊สโอโซนในชั้นบรรยากาศดูดซับไว้บางส่วนและปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตมายังโลกในปริมาณที่เหมาะสม ถ้ารังสีอัลตร้าไวโอเลตผ่านลงมาถึงโลกมากเกินไป เซลส์ผิวหนังจะถูกทำลายอาจทำให้เป็นมะเร็งผิวหนัง และทำให้นัยน์ตาเกิดต้อกระจกได้

                4.  ช่วยป้องกันอันตรายจากอนุภาคต่าง ๆ ที่มาจากนอกโลก เช่น อุกาบาต หรือ สะเก็ดจากดาวเคราะห์ต่าง ๆ เมื่อเข้ามายังชั้นบรรยากาศของโลกจะเกิดการเสียดสีกับอากาศที่ห่อหุ้มโลกและเกิดการ  ลุกไหม้จนหมดหรือมีขนาดเล็กก่อนตกลงสู่ผิวโลก

                5.  ทำให้เกิดปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทางลมฟ้าอากาศ เช่น เมฆ หมอก ฝน ลม พายุ ซึ่งมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต

                6.  ช่วยเป็นตัวกลางในการเดินทางของเสียง จากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังที่ต่าง 

   

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาการคิด

ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีบรรยากาศ ตามหัวข้อต่อไปนี้

หัวข้อ

ผลที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีบรรยากาศ

1. การดำรงชีวิตของพืชสีเขียว

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

2. การดำรงชีวิตของสัตว์

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

3. การเจริญเติบโตของพืช

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

4. อุณหภูมิของโลก

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

5. ผิวหนังของมนุษย์

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

6. นัยน์ตาของมนุษย์

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

7. วัตถุต่าง ๆ จากนอกโลก

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

8. การได้ยินเสียงของมนุษย์

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

9. ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

10. การเกษตรกรรม

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง บรรยากาศความเห็น (0)