ขณะที่ สพท.วางแผนพัฒนา KM ใน สพท. ผมเลยลองเสนอ แผนพัฒนา KM ของโรงเรียน คู่ขนานไปด้วย เพื่ออาจเป็นแนวคิดแนวทางให้โรงเรียนนำไปพิจารณาปรับใช้ และเป็นการขอความเห็นจากวิทยากร สคส.ด้วย โดยสรุป 3 ขั้นตอนดังนี้

1.ขั้นเตรียมการพัฒนางาน KM ของโรงเรียน โดย

       1.1 แต่งตั้งทีม KM ของโรงเรียน

        1.2 อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน โดยให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 1 วัน

        1.3 ทบทวนหัวปลาของโรงเรียน และกำหนด CoPs ที่จะทำ KM แต่ละฝ่าย/กลุ่ม/งาน

        1.4 วางแผนการพัฒนา Km ของโรงเรียน

2.ขั้นดำเนินการตามกระบวนการ KM โดย

       2.1 เป็นเจ้าภาพเชิญคุณกิจที่มีความรู้และประสบการณ์สูงจากศูนย์พัฒนาวิชาการหรือโรงเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ CoP ของโรงเรียน ประมาณ CoP ละ 3 คน มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เล่าประสบการณ์ โดยมีครูและบุคลากรในโรงเรียนแต่ละ CoP ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย/คุณลิขิต และเป็นคุณกิจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เล่าประสบการณ์ด้วย พร้อมทั้งบันทึกเป็นขุมความรู้/แก่นความรู้

     2.2 แต่ละ CoP นำขุมความรู้/แก่นความรู้จากข้อ 2.1 มาประยุกต์ใช้ โดยนำมาปรับแผน/โครงการ/กิจกรรม/แผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งดำเนินการ

    2.3 กำหนดปฏิทินทำกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ KM/AAR ในแต่ละ CoP อย่างต่อเนื่อง

    2.4 เปิดบล็อกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง โดยมีฝ่าย ICT คอยดูแลระบบและให้ความรู้

    2.5 ปรับกิจกรรมการนิเทศภายใน มาใช้กระบวนการ KM แทน

   2.6 ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นๆ

   2.7 บันทึกถ่ายทำวีดิทัศน์ หรือ บทความ แสดงผลงานจากการทำ KM เพื่อเผยแพร่

   2.8 พัฒนาโรงเรียนให้พร้อมเป็นแบบอย่างที่จะศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานอื่นๆ

   2.9 นำเสนอความก้าวหน้าการทำ KM ในการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ของ สพท.

   2.10 มอบรางวัลให้ครู/บุคลากร/CoP ที่ทำ KM ดีเด่นประเภทต่างๆอย่างต่อเนื่อง

3.ขั้นติดตามประเมินผล โดย

    3.1 จัดให้มีการเสนอผลงาน KM ของแต่ละ CoP

   3.2 จัดทำสารสนเทศเรื่องเล่าที่เป็นขุมความรู้/แก่นความรู้แต่ละ CoP ที่เป็นระบบ

  3.3 ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในบรรยากาศการทำ KM

  3.4 ประเมินมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลังทำ KM

  3.5 มีการสรุปข้อมูลการทำ KM และข้อเสนอแนะการพัฒนาที่ต่อเนื่อง

หมายเหตุ แต่ละกิจกรรมจะมีเงื่อนไขเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในรอบปีการศึกษา

แต่ละกิจกรรมจะมีเงื่อนไขเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในรอบปีการศึกษา