หลักการที่ใช้ในการทำ CAI เรื่อง  ตัวเรา  (ระดับอนุบาล) ใช้หลักการออกแบบของ
Alessi and Trollip ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
          1) ขั้นการเตรียม 
          2) ขั้นการออกแบบ  
          3) ขั้นการเขียนผังงาน  
          4) ขั้นการสร้างสตอรี่บอร์ด 
          5) ขั้นการสร้างบทเรียนและเขียนโปรแกรม  
          6) ขั้นผลิตเอกสารประกอบบทเรียน  
          7) ขั้นการประเมินและแก้ไข

     จิตวิทยาที่ใช้
          1) จิตวิทยาพัฒนาการของพรอยด์ และ อีริคสัน  ที่ว่า  ลักษณะเด่นของพัฒนาการของเด็กอนุบาล คือ การเลียนแบบ   การทำแบบลองผิดลองถูก   เริ่มมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง    
          2)  พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของ พีอาเจต์  ที่ว่า   เด็กอนุบาลเป็นวัยที่ใช้สัญลักษณ์ได้ สามารถวาดภาพพจน์ในใจได้   เด็กในวัยนี้มีความตั้งใจทีละอย่าง  และเด็กยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความคงตัวของสสาร
          3)  พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม  ของ  พีอาเจต์   ที่ว่า  เด็กยังไม่มีการควบคุมอารมณ์ และมักจะเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการควบคุม  เด็กจะมีความกลัวตามจินตนาการ  และ เด็กชอบเล่นคนเดียว

     จากหลักจิตวิทยาดังกล่าว การสร้าง CAI ในระดับอนุบาล  ควรใช้ภาพหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆประกอบบทเรียน และบทเรียนไม่ควรยาวจนเกินไป