ผมได้ลองเขียนแผนพัฒนา KM ของ สพท.นนทบุรี เขต 1 เพื่อนำเสนอทีม KM พิจารณา และเป็นการปรึกษาท่านวิทยากร สคส.ด้วย โดยสรุป 3 ขั้นตอนดังนี้

1.ขั้นประชุมทีม KM สพท. เพื่อเตรียมการพัฒนางาน KM ใน สพท. โดย

   1.1 ทบทวนหัวปลาของสพท. และ CoPsที่จะทำ KM ของแต่ละกลุ่มใน สพท.

   1.2 กำหนดทีมวิทยากรเพื่อสนับสนุนให้การอบรม KM แก่โรงเรียนและสพท.

   1.3 วางแผนการพัฒนา KM ของ สพท.

2.ขั้นสนับสนุนส่งเสริม KM ในโรงเรียนและกลุ่มต่างๆของ สพท. เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน โดย

   2.1 ให้บริการเป็นวิทยากรการอบรม KM แก่โรงเรียนแห่งละ 1 วัน

   2.2 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนต่างๆและหน่วยงานอื่นแต่ละ CoP อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

   2.3 ลงบล็อกเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นติดตามการทำ KM ของทุกหน่วยงานให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

  2.4 สัมมนาคุณเอื้อและคุณอำนวยแต่ละโรงเรียน โดยการทำ AAR หลังไปพัฒนากันแล้ว ภาคเรียนละ 2 ครั้ง

  2.5 กำหนดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าการทำ KM ในการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ทุกเดือน

  2.6 เยี่ยมชมผลงานและประสาน สคส.ไปเยี่ยมให้คำปรึกษาแนะนำที่โรงเรียน/หน่วยงานที่ทำ KM และหาวิธีการเผยแพร่ผลงานดีเด่นหลายๆลักษณะ เช่น ถ่ายทำวีดิทัศน์/หนังสือพิมพ์/วารสาร/บล็อก/ไปเสนอผลงาน ฯลฯ

  2.7 อำนวยความสะดวกให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆมาเยี่ยมชมผลงานและแลกเปลี่ยนรู้ในโรงเรียนที่ทำ KM ได้ผลดี

  2.8 มอบรางวัลแก่บุคคล/โรงเรียน/หน่วยงาน ที่ทำ KM ดีเด่นประเภทต่างๆอย่างต่อเนื่อง

3. ขั้นติดตามประเมินผล โดย

  3.1 ประเมินจากการเสนอผลงาน KM ประจำปี

  3.2 ประเมินจากจำนวนขุมความรู้/แก่นความรู้ที่ได้จากการทำ KM และมีการเผยแพร่ในเอกสาร/บล็อก

  3.3 ประเมินจากบรรยากาศการทำงานและสัมพันธภาพของบุคลากร

  3.4 ประเมินจากมูลค่าเพิ่มมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน/หน่วยงาน

  3.5 ประเมินจากความต่อเนื่องและยั่งยืนในการทำ KM ของโรงเรียน/หน่วยงาน

หมายเหตุ แต่ละกิจกรรมจะมีเงื่อนไขเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในรอบปีการศึกษา