ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว
โดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นายประกอบ สงวนดี
ถานศึกษา โรงเรียนศรีไผทสมันต์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ปีการศึกษา 2550

                                                         บทคัดย่อ
     การพัฒนาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261  สาระเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์ โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 4 ห้องเรียน รวมนักเรียน 134 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เลือกเรียนสาระเพิ่มเติม จำนวน 25 คน เนื้อหาที่ใช้ใน   การพัฒนา ได้แก่ การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน การทดลองครั้งนี้ ผู้รายงานเป็นผู้ทำการสอนด้วยตนเอง และประเมินการสอนระหว่างปฏิบัติ ใช้เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ 1 แผน แผนที่มีเนื้อหาแผนละ 1 ชั่วโมง ส่วนแผนที่มีทั้งเนื้อหาและปฏิบัติ แผนละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 นาที รวมเวลาในการสอน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ระยะเวลาในการทดลอง คือ       ปีการศึกษา 2550 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2550

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา มี 3 ชนิด ดังนี้
1. แผนการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 แผน
2. แบบประเมินโครงงานและแบบประเมินภาคปฏิบัติด้วยแบบทดสอบที่ใช้สังเกตวัดทักษะการปฏิบัติตามโครงงานระหว่างเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์ โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดย   โครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชา ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ชุด ข้อทดสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก

ผลการพัฒนา สรุปผลได้ดังนี้
1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.64/83.00 หมายความว่า ผู้เรียนได้ค่าเฉลี่ยจากการสอบภาคปฏิบัติของแบบประเมินโครงงานการสร้างสิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวและแบบทดสอบที่ใช้สังเกตวัดทักษะการปฏิบัติระหว่างเรียน หลังจากเรียนแต่ละการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 แผน คิดเป็นร้อยละ 88.64 และได้ค่าเฉลี่ยจาก การทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง   การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ 83.00   แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และเป็นไปตาม          ความมุ่งหมายของการพัฒนาที่ตั้งไว้
2. แผนการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชา ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6964 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น หลังจากเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 69.64