การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว

การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว
โดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นายประกอบ สงวนดี
ถานศึกษา โรงเรียนศรีไผทสมันต์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ปีการศึกษา 2550

                                                         บทคัดย่อ
     การพัฒนาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261  สาระเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์ โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 4 ห้องเรียน รวมนักเรียน 134 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เลือกเรียนสาระเพิ่มเติม จำนวน 25 คน เนื้อหาที่ใช้ใน   การพัฒนา ได้แก่ การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน การทดลองครั้งนี้ ผู้รายงานเป็นผู้ทำการสอนด้วยตนเอง และประเมินการสอนระหว่างปฏิบัติ ใช้เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ 1 แผน แผนที่มีเนื้อหาแผนละ 1 ชั่วโมง ส่วนแผนที่มีทั้งเนื้อหาและปฏิบัติ แผนละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 60 นาที รวมเวลาในการสอน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ระยะเวลาในการทดลอง คือ       ปีการศึกษา 2550 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2550

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา มี 3 ชนิด ดังนี้
1. แผนการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 แผน
2. แบบประเมินโครงงานและแบบประเมินภาคปฏิบัติด้วยแบบทดสอบที่ใช้สังเกตวัดทักษะการปฏิบัติตามโครงงานระหว่างเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์ โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดย   โครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชา ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ชุด ข้อทดสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก

ผลการพัฒนา สรุปผลได้ดังนี้
1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.64/83.00 หมายความว่า ผู้เรียนได้ค่าเฉลี่ยจากการสอบภาคปฏิบัติของแบบประเมินโครงงานการสร้างสิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวและแบบทดสอบที่ใช้สังเกตวัดทักษะการปฏิบัติระหว่างเรียน หลังจากเรียนแต่ละการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 แผน คิดเป็นร้อยละ 88.64 และได้ค่าเฉลี่ยจาก การทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง   การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ 83.00   แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และเป็นไปตาม          ความมุ่งหมายของการพัฒนาที่ตั้งไว้
2. แผนการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชา ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ง33261 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6964 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น หลังจากเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยโครงงาน วิชาช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 69.64

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานวิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#บทคัดย่อ#การงานอาชีพและเทคโนโลยี#ผลงานวิชาการ#โรงเรียนศรีไผทสมันต์#การประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าว

หมายเลขบันทึก: 211461, เขียน: 25 Sep 2008 @ 11:58 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 57, อ่าน: คลิก


ความเห็น (57)

ผกาวรรณ์
IP: xxx.143.128.98
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ สนใจผลงานของอาจารย์มากเพราะว่าสอนการงานชั้นม. 1-3 แต่ได้สอนงานประดิษฐ์ม.2 และใช้วัสดุธรรมชาตินำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ โดยเน้นกะลามะพร้าว อาจารย์จะขยายผลงานหรือเผยแพร่ผลงานได้มั้นคะ อาจารย์ทำในรูปของโครงงาน มีปัญหาในการทำวิจัย 5 บทหรือไม่ ขออาจารย์เป็นที่ปรึกษาช่วยให้ข้อมูล

ในการทำผลงานได้มั้ยคะ

สุดท้ายขอบคุณที่อาจารย์ได้เผยแพร่ใน NET จึงทำให้ทราบว่าครูการงานอาชีพยังมีฝีมืออีกมากๆ

จะส่งผลงานเดือน มีนา 52 แต่คงจะไม่ทัน เพราะว่ายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย นวัตกรรมก็ยังไม่คืบหน้าทำอะไรเลยค่ะ อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยได้มั้ยคะ

ส่วนลึกๆ อยากจะทำเอกสารประกอบการเรียน ความคิดเปลี่ยนไปตลอด จนคิดว่าส่งไม่ทันแน่ๆ สุขภาพไม่ดีด้วย ท้อเลยค่ะ

นับถือ

ผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพท. ลำปางเขต 3

นิว
IP: xxx.172.29.201
เขียนเมื่อ 

สาวดีน่ารักด้วย

nongmew
IP: xxx.121.229.13
เขียนเมื่อ 

ขอวิธืทโคมไฟจากกะลามะพร้าวหน่อยนะคะ...

พอดีต้องเรียนทำนะคะ...

แต่ทำไม่เป็น...

กณุนาส่งมาที่เมล์นี้ได้เลยนะคะ ...

[email protected]

ขอบคุณค่ะ...

tay
IP: xxx.175.72.152
เขียนเมื่อ 

ขอวิธืทโคมไฟจากกะลามะพร้าวหน่อยนะคะ...

พอดีต้องเรียนเหมือนกันทำนะคะ...

แต่ทำไม่เป็น...

ขอโครงการทั้งหมดเลยนะคะ จะทำเป็นรายงาน

กณุนาส่งมาที่เมล์นี้ได้เลยนะคะ .

[email protected]

neung
IP: xxx.90.65.159
เขียนเมื่อ 

ขอวิธีการทำหน่อยนะคะเรียนโครงการอยู่

ส่งมาที่ mail : [email protected]

ขอบคุณมากนะคะ

น้ำขิง
IP: xxx.173.237.242
เขียนเมื่อ 

ขอวิธีการทำหน่อยนะคะเรียนโครงการอยู่

อะค่ะ

ช่วยหน่อยค่ะ

ส่งมาที่ mail : [email protected]

ขอบคุณมากนะคะ

สุนิษา
IP: xxx.149.25.239
เขียนเมื่อ 

อยากรู้วิธีทำนะค่ะ

และก็อยากได้รูปด้วย

กรุณาช่วยส่งมาที่e-mail

[email protected]นี้ด้วยนะค่ะ

ขอขอบคุณมากๆค่ะ

อร
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ที่มาและความสำคัญวัตถุปะสงค์ที่ทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวช่วยส่งมาที่mail

[email protected]ช่วยหน่อยนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  น่าสนใจมาก ขอวิธีทำด้วยนะค่ะ มีรูปประกอบจะดีมากขอบคุณค่ะ

อยากรู้อะ
IP: xxx.118.112.39
เขียนเมื่อ 

หน้าจะมีเอกสารอ้างอิง

IP: xxx.172.163.226
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ประวัติการทำโคมไฟขวดน้ำ

potter
IP: xxx.42.88.219
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันผมสอนวิชาการงานตั้งแต่ ป.1-ม.3 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิจิตร และได้ทำผลงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว แต่ไม่เคยทำวิจัยเรื่องนี้ ก็เลยอยากขอผลงานของอาจารย์เพื่อนำมาเป็นต้นแบบจะเป็นพระคุณอย่างมากครับ ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้า

ไม่แสดงตน
IP: xxx.123.163.195
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ขั้นตอนการทำโคมไฟ

miw
IP: xxx.7.141.237
เขียนเมื่อ 

การทำโคมไฟกะลาควรต้องศึกษาด้านใดบ้างค่ะ??

เฟิร์น
IP: xxx.27.33.130
เขียนเมื่อ 

ขอวิธีทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวหน่อยค่ะ ต้องทำโครงงานส่งอาจารย์ถ้ามีอะไรจะแนะนำก็ส่งมาที่เมลนี้นะคะ [email protected]

....
IP: xxx.123.250.129
เขียนเมื่อ 

ขอรูปด้วยได้ไหมคับ

ต่าย
IP: xxx.172.159.128
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะขอวิธีทำหน่อยนะค่ะพอดีจะประดิษฐ์ส่งอาจารย์นะค่ะขอคุณค่ะ

suchon
IP: xxx.173.244.188
เขียนเมื่อ 

อยากรู้วิธีการทำครับ

sakkarin
IP: xxx.173.244.188
เขียนเมื่อ 

อยากรู้วิธีการทำ............

เขียนเมื่อ 

สุดยอดภูมิปัญญาค่ะ

ภูวนัย
IP: xxx.26.167.218
เขียนเมื่อ 

สุดยอดเลย

บุณยวีร์
IP: xxx.53.52.229
เขียนเมื่อ 

อยากจะรู้วิธีการทำโคมไฟคะ(นิก)จะได้พาไปทำที่ร.รคะบอกวิธีด้วยนะคะ

45+6416
IP: xxx.47.132.248
เขียนเมื่อ 

64845+9652

มุทิตา
IP: xxx.27.212.150
เขียนเมื่อ 

อยากรู้วิธีการทำ และรายละเอียดที่ดีกว่านี้

น้องพลอย
IP: xxx.174.6.208
เขียนเมื่อ 

อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ค่ะ

พิงค์กี้
IP: xxx.174.6.208
เขียนเมื่อ 

อยากรู้วิธีการทำโคมไฟด้วยค่ะ

จิดาภา
IP: xxx.19.50.131
เขียนเมื่อ 

ดีมากมาย

arif1150x
IP: xxx.53.16.16
เขียนเมื่อ 

ของเงิน10บ.

บี่
IP: xxx.172.197.204
เขียนเมื่อ 

อยากทำจัง

ฟุก
IP: xxx.172.197.204
เขียนเมื่อ 

สวยดี

ฟุก
IP: xxx.172.197.204
เขียนเมื่อ 

ก็ ok

ฟุก
IP: xxx.172.197.204
เขียนเมื่อ 

ไครลว

IP: xxx.128.248.148
เขียนเมื่อ 

ขอวิธืทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวหน่อยนะคะ...

พออยากจะนำไปสอนนักเรียนทำนะคะ...

แต่ทำไม่เป็น...

กณุนาส่งมาที่เมล์นี้ได้เลยนะคะ ...

[email protected]

ควย
IP: xxx.27.175.125
เขียนเมื่อ 

ก้อดีวะ

....
IP: xxx.173.57.25
เขียนเมื่อ 

ก็ดีแต่ควรคิดให้ดีกว่านี้

IP: xxx.173.32.205
เขียนเมื่อ 

กาก

จิรนันท์
IP: xxx.173.96.136
เขียนเมื่อ 

สวยดี แต่ทำไมไม่เห็นมีภาพเลยอะ.............แป่ว

วรวุฒิ
IP: xxx.157.154.116
เขียนเมื่อ 

ขอวิธิการทำโครงไฟนะคับ

นู๋ต่ายย
IP: xxx.123.166.206
เขียนเมื่อ 

ก้อดีอัณนะ...แต่มีรูปก้อดีกว่าเยอะๆ

อิ

อิ

champ
IP: xxx.172.164.36
เขียนเมื่อ 

ดีคับ....................................................................................................................................................................................ทุกคน+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ทำไมต้องรักเธอ
IP: xxx.47.124.5
เขียนเมื่อ 

อยากได้วิธีการทำโคมไฟ

ไอ-จินนี่
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

โคมไฟนั้นยากชิบหายยยยยยยยยยยย++++แป่ว เคยไป ผีโลงเย็นยังวะ "กูไม่ไปก็ได้ " จินนี่บอกความตรง ปี๋โรงบาล สรรพสิทธิ์ ว่างั้น "กูไปพบมึงที่ใด" "มึงไปหากูที่ไหน" ผีถ้วยเเก้ว กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

เด
IP: xxx.123.48.185
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่มีภาพต่าง สัตว์

0

No_-NaMe
IP: xxx.26.61.201
เขียนเมื่อ 

สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด ทามไมสวยจังเลย จาก DeK สุ1000

ศรัณญ์ สัจจานิยม
IP: xxx.128.61.95
เขียนเมื่อ 

ขอวิธีทำโคมไฟจากกะลามะพร้าว ให้หน่อยดิ ส่งมาที่ [email protected] ด่วนน่ะคับ

โบ
IP: xxx.180.107.93
เขียนเมื่อ 

พอดีที่บ้านขายน้ำมะพร้าวจึงมีกะลาเหลือทิ้งเต็มเรยค่ะ เคิดมาตั้งนานแรวว่าเราจะทำประโยชน์จากกะลาอย่างไรดี

ค่ะ ยังงัยก็กรุณาส่งวิธีการทำมาให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

โบ
IP: xxx.180.107.93
เขียนเมื่อ 

พอดีที่บ้านขายน้ำมะพร้าวจึงมีกะลาเหลือทิ้งเต็มเรยค่ะ เคิดมาตั้งนานแรวว่าเราจะทำประโยชน์จากกะลาอย่างไรดี

ค่ะ ยังงัยก็กรุณาส่งวิธีการทำมาให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

[email protected] ส่งมาอีเมลนี้คระ ขอบคุณค่ะ

fara
IP: xxx.147.58.149
เขียนเมื่อ 

วิธีทำละคร่า

อรอุมา มีชำนาญ
IP: xxx.84.124.23
เขียนเมื่อ 

อยากได้วิธีทำจังเลยค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ

ไพวัลย์ กิจพจน์
IP: xxx.26.18.20
เขียนเมื่อ 

ควeไรวะ

สุธารัตน์
IP: xxx.49.87.96
เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่มีรูปภาพวะ ไอ้สัตว์

แสงธรรม
IP: xxx.174.123.125
เขียนเมื่อ 

สวยจังครับ   ขอวิธีทำหน่อย

IP: xxx.52.8.213
เขียนเมื่อ 

สวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ณ๋องฟ้า
IP: xxx.52.8.213
เขียนเมื่อ 

สวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ภัทรวดี แก้วชนะ
IP: xxx.204.102.161
เขียนเมื่อ 

การทํากะลามะพร้าวมีประโยชน์ เช่น โคมไฟ ต้นไม้และสามารถนําไปประกอบอาชีพได้

หริสรา แก้วชนะ
IP: xxx.204.102.161
เขียนเมื่อ 

กะลามีประโยชน์มากมายค่ะทุกคน ที่อ่าน

ทาย ชัยทัต มุกเย
IP: xxx.77.153.87
เขียนเมื่อ 

อ่อนว่ะ