แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2      
ชุดที่  9  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
โดย  นางสาวการะเกด  วชิรัคกุล    ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต 1   คลิกดูรายละเอียดที่นี่