กฎหมายสาธารณสุข

  Contact

  กฎหมายสาธารณสุข  

หลักการที่สำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นลักษณะของปัญหาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรมการกระทำทุอย่าง และกิจการประเภทต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ตั้งแต่ระดับชาวบ้าน ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่  ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มีลักษณะการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากที่สุด กล่าวคือ ได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรา ข้อกำหนดของท้องถิ่น ซึ่งสามารถใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นได้ และให้อำนาจแก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการควบคุมดูแลโดยการออกคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการเปรียบเทียบคดี เป็นต้น

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In กฎหมายสาธารณสุข

Post ID: 209940, Created: , Updated, 2012-06-21 11:41:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #กฎหมายสาธารณสุข

Recent Posts 

Comments (2)

  • สวัสดีค่ะ
  • เข้ามาอ่านค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ
gk
IP: xxx.121.41.244
Written At 

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายสาธารณสุขเป็นข้อๆๆค่ะ