ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ทฤษฎีการเรียนรู้ใน CAI

ตอนนี้ได้ไปค้นหาข้อมูลต่าง ที่จะนำมาประกอบการสร้าง CAI ในระดับช่วงชั้นอนุบาล  ในหัวข้อ "หนูทำได้ " ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อน ๆ ในการช้วยหาข้อมูลและแนะนำมา ซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในระดับอนุบาลดังที่ได้คันคว้ามานี้คือ

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)เชื่อว่ามนุษย์และการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอกโครงสร้างบทเรียนในลักษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหามในลำดับที่เหมือนกันและตายตัว

2. ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitism) พฤติกรรมมนุษย์เป็นเรื่องของจิตใจ ทำให้เกิดแนวติดเกี่ยวกับการออกแบบมรลักษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์ (Crowder)

3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Thecry) โครงสร้างภายในของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นเหมือนโหนดหรือกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ มนุษย์จะนำความรู้ใหม่ ๆ ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้เดิม (Pre-existing Knowlage)

4. ทฤษฎีความยืดหยุ่นของปัญญา (Cognitive Flxibility Theory) เพื่อตอบสนองโครงสร้างขององค์ความรู้แตกต่างกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เดชศักดา G3ความเห็น (0)