การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

แนวคิดกาเย่

บทเรียนที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง โดยยึดหลักการนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หลักการสอน 9 ขั้น ตามแนวคิดของกาเย่

1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) เป็นการสร้างบทเริ่มต้นของกิจกรรมที่เรียนโดยให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหาบนจอภาพไม่ใช่พะวงอยู่ที่แป้นพิมพ์

2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) ช่วยให้ผู้เรียนรูถึงประเด็นสำคัญของเนื้อหาและรู้เค้าโครงของเนื้อหา

3. ทบทวนความรู้เดิม(Activate Prior Knowledge) ก่อนที่จะนำเสนอความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน

4.การนำเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับเนื้อหาประกอบคำอธิบายสั้น ๆง่ายได้ใจความ ใช้ภาพประกอบ

5.ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้(Guide Learning) จัดระบบการเสนอเนื้อหาที่ดีและมีปฏิสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิม ค้นหาเทคนิคในการกระตุ้นให้ผู้เรียนนำความรู้เดิมมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่

6. กระตุ้นการตอบสนองของบทเรียน (Elicit Response) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกระทำกิจกรรมในบทเรียนอย่างต่อเนื่อง

7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) การให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยภาพหรือกราฟิกช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้มากขึ้น

8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Asses Performance) ทดสอบหลังบทเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ตนเอง

9. สรุปและนำไปใช้(Review and Transfer)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แน่งน้อย อุปมา:G3ความเห็น (1)

Rukkung
IP: xxx.42.78.56
เขียนเมื่อ 

ไม่รู้เรื่อง วะ แต่ กูรู้ ว่า หงส์ ต้องเป็น แชมป์ 555+++