คนที่ไม่มีสัญชาติไทยจะมีเอกสารทางทะเบียนราษฎรไทยได้ไหม??


การดำเนินการเพื่อให้มีเอกสารทางทะเบียนราษฎรของคนที่ไม่มีสัญชาติไทย สำนักทะเบียนกลาง(กรมการปกครอง)มีแนวทางในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมการทำเอกสารตั้งแต่การเกิดจนถึงการแจ้งตาย

                      การทำงานเพื่อจัดทำเอกสารทางทะเบียนราษฎร ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีสัญชาติไทย  สำนักทะเบียนกลาง(กรมการปกครอง)มีคำสั่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางทะเบียนราษฎรโดยมีการกำหนดกระบวนการมีเอกสารแสดงตนตั้งแต่การเกิดจนถึงการแจ้งตาย

               

 - การแจ้งการเกิด

                กรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้สถานพยาบาลไม่ว่าโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยออกหนังสือรับรองการเกิด(ท.ร.1/1)แก่บุคคลที่เกิดในสถานพยาบาลทุกราย โดยไม่จำกัดว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือไม่ (หนังสือที่ มท.0310.1/6984 ลว.22 พฤษภาคม 2545)สำหรับบุคคลที่เกิดนอกสถานพยาบาลกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีประกาศแต่งตั้งให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิดสำหรับบุคคลที่เกิดในหมู่บ้านหรือท.ร.1 ตอนหน้า(ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องการแต่งตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งลว.23 มีนาคม 2535)

                แต่เอกสารรับแจ้งการเกิดทั้งสองประเภทนี้ไม่ใช่ใบเกิด(สูติบัตร)แต่อย่างใด ผู้ปกครองของเด็กต้องนำเอกสารทั้งสองประเภทไปแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนอำเภอต่อไป

            

    - การออกสูติบัตร(ใบเกิด)

                กรมการปกครองได้มีหนังสือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เกิดในประเทศไทย แต่บิดามารดาเป็นผู้ที่ยังไม่มีสัญชาติไทย โดยให้สำนักทะเบียนตรวจสอบเอกสารและออกสูติบัตร(ท.ร.3 หรือสูติบัตรสำหรับบุตรบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวหรือผิดกฎหมาย) ซึ่งสูติบัตรฉบับดังกล่าวจะมีการบันทึกรายละเอียดบุคคลและกำหนดให้มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักไว้ด้วย(หนังสือที่ มท.0310.1ว/15 ลว.10 มิถุนายน 2545)

              

  - การมีชื่อในทะเบียนราษฎร

                กรมการปกครองได้มีหนังสือสั่งการกรณีบุคคลที่ยังไม่มีสัญชาติไทยเพื่อให้มีชื่อในทะเบียนราษฎร โดยกำหนดให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคลเหล่านี้ไว้ในทะเบียนบ้านสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวหรือในลักษณะหลบหนีเข้าเมือง(ท.ร.13) แต่สามารถดำเนินการทางทะเบียนราษฎรได้ในขอบเขตที่จำกัด เช่น ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล หรือการแจ้งย้ายทะเบียนราษฎรได้ (หนังสือที่ มท.0310.1/ว8 ลว.26 มีนาคม 2545)

-การแจ้งการตาย

                สำหรับบุคคลที่ยังไม่มีสัญชาติไทยเมื่อเสียชีวิตก็สามารถดำเนินการแจ้งการตายและมีเอกสารการรับแจ้งการตายได้(หนังสือที่ มท.0310.1/ว8 ลว.26 มีนาคม 2545)

หมายเลขบันทึก: 209096เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2008 14:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 พฤษภาคม 2012 11:48 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี