Software Park

 วันที่สองของการสร้าง A_Team เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาธุรกิจ SME รอง.ผอ.สถาบันฯ อาจารย์เมธี ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๒ มีนาคม ได้นัดหมายให้ทีมงานไปเรียนรู้ประสบการณ์ของ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ซึ่งทำงานภายใต้สังกัดของ สวทช ส่วนที่ศูนย์บริการวิชาการได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าร่วมรับถ่ายทอดประสบการณ์ คือ ในส่วนของการบ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ รับผิดชอบ โดย อาจารย์เนาวรัตน์ และ คุณ อุบลรัตน์ เป็นผู้ดูแล

บรรยากาศในห้องบ่มเพาะซึ่งเปิดทำการตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยขั้นตอนของการสมัครเข้ารับการบ่มเพาะค่อนข้างง่ายและมีการช่วยเหลือทุกขั้นตอน โดยสิ่งที่น่าชื่นชม คือ ตั้งแต่ปี ๒๐๐๒ ถึง ๒๐๐๕ มีผู้สมัครทั้งสิ้น ๒๑๒ ท่าน รับเข้ามาบ่มเพาะ ๙๘ ท่าน สำเร็จ ๘๐ ท่าน รายได้ที่เพิ่มจากการทำงานได้ถึง ๑๘๐ ล้านบาท มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ๔๐๐ คน น่าสนใจครับ สามารถเข้าไปติดต่อได้ที www.swpark.or.th

JJ