เย็นเงาพฤกษ์มิ่งไม้       สุขสบาย

เย็นญาติทุกข์สำราย           กว่าไม้

เย็นครูยิ่งพันฉาย               กษัตริย์ยิ่ง   ครูนา

เย็นร่มพระเจ้าให้               ร่มฟ้าดินบน

                                   (สมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร)

แปลคำศัพท์ 

สำราย   หมายถึง  สำราญ  สุขสบาย

ฉาย      หมายถึง เงา ที่ร่ม

สรุปความ

เย็นร่มไม้ให้ความสุขสบาย เย็นญาติยิ่งกว่าต้นไม้ เย็นครูยิ่งกว่าร่มไม้นับพันต้น เย็นกษัตริย์นั้นเย็นยิ่งกว่าครูและเย็นที่สุดจากโลกมนุษย์สู่สรวงสวรรค์คือเย็นทางธรรม