ปัจจุบันนี้ พบว่าการพัฒนาการเรียนรู้โดยครูจัดทำผลงานทางวิชาการ  สร้างสื่อ CAI  นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องพัฒนาตนเองและใช้สื่อ  นวัตกรรมเหล่านี้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน