การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี

CAI

ปัจจุบันนี้ พบว่าการพัฒนาการเรียนรู้โดยครูจัดทำผลงานทางวิชาการ  สร้างสื่อ CAI  นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องพัฒนาตนเองและใช้สื่อ  นวัตกรรมเหล่านี้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT เพื่อการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมทางการศึกษา#สื่อ cai

หมายเลขบันทึก: 208577, เขียน: 14 Sep 2008 @ 10:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อ CAI ซึ่งจะเป็นผลงานทางวิชาการสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้นได้ต้องมีสื่อ นวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การพัฒนาสื่อด้านนี้จึงเป็นที่สนใจของครูที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เขียนเมื่อ 

โครงการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรสัตว์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้นำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา สถาบันการศึกษาทุกระดับจำเป็นต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจำเป็นอย่างยิ่งต้องให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ประสิทธิภาพ และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาอย่างเพียงพอ จัดให้มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

อาณาจักรสัตว์ เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) แต่การศึกษาในรายวิชานี้ยังประสบปัญหา อุปสรรคหลายประการเนื่องจากเนื้อหาสาระส่วนใหญ่ อยู่ในรูปนามธรรมมากกว่ารูปธรรม ทั้งยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากยากต่อการจดจำ และในกระบวนการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันยังคงใช้สื่อประเภทแผ่นภาพ ประกอบการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ยาก แนวทางแก้ไขปัญหาแนวทางหนึ่งคือการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนคือการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยังเป็นการปฏิบัติ และดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามมาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพและมาตรา 66 ให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (วิชัย ตันศิริ,2543 หน้า 104) เป็นผลทำให้การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ ได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาช่วยในการเรียนการสอนเนื่องจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูเพิ่มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการเรียนการสอนดีขึ้น เพราะครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอน การทบทวน การทำแบบฝึกหัด การทำแบบทดสอบ และการวัดผล สามารถจัดการสอนโดยเรียงลำดับความยากง่ายโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนตลอดเวลา และยังสามารถทบทวนบทเรียนได้ทุกโอกาสนอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังสามารถโต้ตอบและแสดงผลลัพธ์ได้ทันทีในลักษณะข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว นักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน (สุกรี รอดโพธิ์ทอง,2530 หน้า 2-3 อ้างถึงจาก จุฑามาศ ชัญญะพิเชษฐ์, 2544 หน้า 3 )

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 คณะผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ สำหรับนักเรียน ระดับช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เรื่อง อาณาจักรสัตว์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และแก้ปัญหาการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนสามารถระบุเกณฑ์ที่สำคัญในการจำแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่และหมวดหมู่

ย่อยได้

2. ผู้เรียนสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ได้

3. ผู้เรียนสามารถสรุปความสำคัญของสัตว์แต่ละไฟลัมได้

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอาณาจักรสัตว์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2. เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครู และเร้าความสนใจของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุข

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดความสนใจใคร่รู้และไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อบทเรียนที่เนื้อหามากและมีความยากต่อการจดจำ

ขอบเขต

เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อตกลงเบื้องต้น

ผู้เรียนที่เรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะต้องมีความรู้พื้นฐาน ในการใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน

วิธีดำเนินการ

1. ประชุมวางแผนงาน , ศึกษากลุ่มเป้าหมาย,ศึกษาเนื้อหา , วิเคราะห์เนื้อหา , กำหนดขอบเขต

เนื้อหา , เลือกหัวข้อเรื่อง

2. ศึกษาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของเนื้อหา

3. เสนอหัวข้อและรับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ทฤษฎีประมวลสารสนเทศการออกแบบบทเรียน

โปรแกรม ทฤษฎีการออกแบบกราฟิก

5. ศึกษาวิธีการ กระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต

6. ขั้นออกแบบ กระบวนการ ระบบที่จะใช้ในการพัฒนา เขียนโครงสร้างเนื้อหาบทเรียน

7. ผลิตบทเรียน

8. ทดลองใช้กับกลุ่มย่อย

9. วัดความคิดเห็น / เจตคติ ผลย้อนกลับ

10. ประเมินผล

11. ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

12. ปรับปรุง

13. นำไปเผยแพร่ (ส่งอาจารย์)

ผู้รับผิดชอบ

1. นายศักดิ์ชาย ทองศรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาณาจักรสัตว์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที 4 ได้อย่างสนุกสนาน

2. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

3. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. ผู้เรียนสามารถระบุเกณฑ์สำคัญในการจำแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่และ

หมวดหมู่ย่อย

5. ผู้เรียนสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่ได้

6. ผู้เรียนสามารถสรุปความสำคัญของสัตว์แต่ละไฟลัม

7. ผู้เรียนสามารถจำและท่องศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรสัตว์ได้

แนวทางประเมินโครงการ

1. ประเมินจากผู้เรียนโดยใช้แบบสอบถามเจตคติ และแบบทดสอบความรู้

2. ประเมินความสามารถของผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

3. นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาบทเรียน

เขียนเมื่อ 

เข้ามารับเอาความรู้เต็มๆเลยค่ะ อาจารย์คงมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อ CAI อยากทราบขั้นตอนวิธีการสร้างสื่อCAI ด้วย โปรแกรม Flash จะรออ่านนะคะขอบคุณค่ะ

p'Pong
IP: xxx.175.134.173
เขียนเมื่อ 

CAI ของคุณครูน่าสนใจมากครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับนักเรียนอย่างสูงสุด อยากให้ชมผล่งานขอคุณครูจะเป็นวิทยาทานแก่ผู้ที่สนใจเข้ามศึกษาเป็นอย่างสูงครับ หากเป็นไปได้อยากให้คุณครูเผยแพร่ผลงานฉบับเต็มด้วยครับ

เยี่ยมจริง ๆ ครับ

************************************************************************************

แต่ชื่อแปลก ๆ นะ ไม่น่าจะขึ้นต้นด้วยโครงการ น่าจะการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง.........สำหรับ........... หรือไม่ก็ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง....... สำหรับ........แต่ที่เห็นหัวข้อมันออกแนววิจัยประเมินโครงการ ผมว่ามันยากนะครับ กระบวนการ PDCA 2 รอบนะครับสำหรับงานนี้ท่าน ผอ.