หัวข้อวิจัยก่อนประถมศึกษา

ผมได้รวบรวมหัวข้อวิจัย  เพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจพัฒนาการศึกษา

สุกัน  เทียนทอง  ร.ร.ศิริราษฎร์วิทยา (ขยายโอกาสฯ) อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์

เว็บไซต์ ครูสุกัน- สมพร  เทียนทอง   sukan-somporn.com

ผลงาน  : บทความ  วิจัยในชั้นเรียนแบบหน้าเดียว  วารสารวิชาการ (มิ.ย. 2546)

http://school.obec.go.th/sup_br3/r_4.htm

http://www.moe.go.th/inspec 6/ Namo_research/rearch 01. htm

: บทความ  การสอนซ่อมเสริมโดยเพื่อนสอนเพื่อน : พี่สอนน้อง
               วารสารวิชาการ  (ม.ค.-มี.ค. 2549)

หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน   ระดับก่อนประถมศึกษา

***********

1.การศึกษาความสามารถในการสังเกตและการจำแนกของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาด้วยวิธีต่างกัน (มาลี  วะระทรัพย์, ปริญญานิพนธ์)

2. ลักษณะของเนื้อเรื่อง และตัวละครในนิทานสำหรับเด็กที่เด็กวัยก่อนเรียนชอบ (วิชราภรณ์  พิมพ์ใจพงศ์, วิทยานิพนธ์)

3. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นน้ำเล่นทราย (รัชนี  สมประชา, ปริญญานิพนธ์)

4. ความสามารถทางการวาดภาพคน ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ต่างกัน (ลัดดา  ลี้ตระกูล, ปริญญานิพนธ์)

5. การพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัยด้วยเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ (เยาวพรรณ ทิมทอง,  ปริญญานิพนธ์)

6. การศึกษาพฤติกรรมการร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบครูมีส่วนร่วม และแบบครูไม่มีส่วนร่วม (สุทธิพรรณ  ธีรพงศ์)

7. การเล่นมุมไม้บล็อค เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย (อิชยา แสงบรรเจิดศิลป์)

8. การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมการเล่นน้ำ  เล่นทราย  แบบครูมีปฏิสัมพันธ์และแบบครูไม่มีปฏิสัมพันธ์ (ขวัญตา  แต่พงษ์โสรัถ,ปริญญานิพนธ์)

9. ผลของการจัดประสบการณ์การเล่นมุมช่างไม้ที่มีต่อความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับ  ก่อนประถมศึกษา (จรัสศรี  คำใส, ปริญญานิพนธ์)

10. การใช้เกมเพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาในการจำแนกเสียงต้นของคำ (อดิฉันท์  คูณภัคพิมล, ปริญญานิพนธ์)

11. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นสร้างสรรค์ประกอบการใช้คำถามและการเล่นสร้างสรรค์แบบไม่ได้ใช้คำถาม (อนงค์  แสงเงิน, ปริญญานิพนธ์)

12. พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กก่อนประถมศึกษาที่ครูมีการใช้คำถามในระหว่างการทำกิจกรรมและหลังการทำกิจกรรมในวงกลม (จันทนีย์  เหมาะผดุงกุล, ปริญญานิพนธ์)

13. วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานก่อนกลับบ้าน (ทิศนีย์  อินทรบำรุง, ปริญญานิพนธ์)

14. การศึกษาผลการใช้แบบของคำถามหลังจากฟังนิทานที่มีต่อความสามารถในการฟังคำสั่งของเด็กปฐมวัย (วิลเลียม  วิมุกดายน, ปริญญานิพนธ์)

15 ผลของการเล่นเกมแบบร่วมมือนอกห้องเรียนที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย (วราลี  โกศัส, ปริญญานิพนธ์)

16 การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กก่อนประถมศึกษา  ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นมุมคณิตศาสตร์อย่างมีแบบแผน (ฉวีวรรณ นิยมชาติ,  ปริญญานิพนธ์)

17. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมวาดรูปเป็นกลุ่มกับเป็นรายบุคคล (เพียงจิต  โรจน์ศุภรัตน์, ปริญญานิพนธ์)

18. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองกับแบบผสมผสานที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อัญชลี  ไสยวรรณ, 2531)

19. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กก่อนประถมศึกษา  ที่ได้รับการจัดมุมวิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง (อรัญญา  เจียมอ่อน, ปริญญานิพนธ์)

20. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ด้านการวัดและการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบใช้เกมประกอบการสาธิตกับแบบปฏิบัติการทดลอง  (สุภาวดี  ลัภยานุกูล, ปริญญานิพนธ์)

21. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการฟังนิทาน  ด้วยการเล่าโดยใช้หุ่นกับรูปภาพ (ขวัญฟ้า  รังสิยานนท์, วิทยานิพนธ์)

22. ผลของการจัดประสบการณ์การเล่นมุมช่างไม้ที่มีต่อความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา (จรัสศรี  คำใส, ปริญญานิพนธ์)

23 การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กก่อนประถมศึกษาที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นมุมคณิตศาสตร์อย่างมีแบบแผน (ฉวีวรรณ  นิยมชาติ, ปริญญานิพนธ์)

24. พัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมสนทนาประกอบกิจกรรมการอ่าน (บำเพ็ญ  การพานิชย์, ปริญญานิพนธ์)

25. ผลของการใช้คำถามทางคณิตศาสตร์ประกอบบัตรภาพ กับกิจกรรมการเล่นเครื่องเล่นสนาม ที่มีต่อความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (วราภรณ์  แก้วแย้ม, ปริญญานิพนธ์)

26. การเปรียบเทียบความสามารถทางการฟังของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกทักษะโดยใช้เกมและแบบฝึก (วรี  เกี๋ยสกุล, ปริญญานิพนธ์)

27. ผลการจัดประสบการณ์หน่วยเน้นวิทยาศาสตร์นอกชั้นเรียน  ที่มีต่อทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัย (ศรีนวล  รัตนานันท์, ปริญญานิพนธ์)

28. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน (สุนทรี  สราญชาติ, ปริญญานิพนธ์)

29. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นสร้างสรรค์ประกอบการใช้คำถาม และการเล่นสร้างสรรค์แบบไม่ได้ใช้คำถาม (อนงค์  แสงเงิน, ปริญญานิพนธ์)

30. การพัฒนาความสามารถในการจับใจความของเด็กวัยอนุบาล  โดยใช้เทคนิคการเล่านิทานแบบเล่าเรื่องซ้ำ (อลิสา  เพ็ชรรัตน์, วิทยานิพนธ์)

31. ผลของการใช้กิจกรรมการเล่นทรายเปียกที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย (จิราพร  ไชยเผือก, ปริญญานิพนธ์)

32. การศึกษาการเล่นสร้างสรรค์กลางแจ้งแบบอิสระกับแบบกึ่งชี้แนะที่มีผลต่อความสามารถในการสังเกตและการจำแนกของเด็กปฐมวัย (ทวีพร  ณ นคร, ปริญญานิพนธ์)

33.ผลของการใช้เกมการศึกษาที่ใช้กิจกรรมทางกายที่มีต่อความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (นิภาภรณ์  ดีสมโชค, วิทยานิพนธ์)

34. การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนอนุบาลโดยใช้นิทานและเกม (บรรพต  พรประเสริฐ, วิทยานิพนธ์)

35. ผลของการเล่นของเล่นประเภทเสริมต่อที่มีต่อทักษะการใช้กล้ามเนื้อของเด็กก่อนวัยเรียน (บุญยืน  วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์, วิทยานิพนธ์)

36. การเปรียบเทียบความพร้อมในการอ่านโดยการจำรูปคำของเด็กอนุบาลที่ฝึกด้วยเกมการศึกษา กับแบบฝึก (ภาวิณี  สิทธิชัยจารุ, วิทยานิพนธ์)

37. การศึกษาความสามารถในการสังเกตและการจำแนกของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาด้วยวิธีต่างกัน (มาลี  วะระทรัพย์, ปริญญานิพนธ์)

38. การเปรียบเทียบความสามารถในการจำแนกด้วยการมองเห็นของเด็กปฐมวัย  ที่ได้รับการฝึกทักษะโดยใช้เกมการศึกษาและใช้แบบฝึกหัด (รุ่งรวี  กนกวิบูลย์ศรี, ปริญญานิพนธ์)

39. การศึกษาการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับประสบการณ์การเล่นวัสดุสามมิติแบบชี้นำ และ แบบอิสระ  (ลดาวัลย์  กองช่าง, ปริญญานิพนธ์)

40. การศึกษาความสนใจในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย  โดยมีครูชี้แนะและเล่นด้วยตนเอง (วิยะดา  บัวเผื่อน, ปริญญานิพนธ์)

41. การศึกษาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ศิลปสร้างสรรค์และการเล่นตามมุมโดยครูสร้างกฏเกณฑ์ และเด็กสร้างกฏเกณฑ์ (สายพิน  ปรุงสุวรรณ์, ปริญญานิพนธ์)

42. การศึกษาพฤติกรรมการร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบครูมีส่วนร่วมและแบบครูไม่มีส่วนร่วม (สุทธิพรรณ  ธีรพงศ์, ปริญญานิพนธ์)

43. การสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้การเล่นตามมุมตามข้อตกลงกับการเล่นแบบมีปฏิสัมพันธ์ (สุภา  สุขวิบูลย์, ปริญญานิพนธ์)

44. ลักษณะของแบบเส้นต่างๆ  ที่ส่งผลต่อการเขียนอักษรไทย สำหรับชั้นอนุบาล

45. การเปรียบเทียบแบบคัดลายมือตัวพยัญชนะไทยที่เหมาะสมสำหรับชั้นอนุบาล 2

46. ผลการจัดกิจกรรมการสังเกต การจำแนก ที่มีต่อความพร้อมทางภาษาและการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย  (คะนึง  สายแก้ว สรภ.สุรินทร์)

47. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการจัดประสบการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   (คะนึง  สายแก้ว สรภ.สุรินทร์)

48. การศึกษาผลของการเล่นต่างกลุ่มอายุ  ที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย

(ธีราพร  กุลนานันท์  สรภ.นครสวรรค์)

49. การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนอนุบาลที่ได้รับการสอนโดยใช้นิทานและเกม   (บรรพต  พรประเสริฐ สรภ.ยะลา)

50. ผลการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารกับแบบปกติที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  (วไลพร  พงษ์ศรีทัศน์ สรภ.นครสวรรค์)

51. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการวัดและการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัย  ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบใช้เกมประกอบการสาธิต  กับการปฏิบัติการทดลอง (สภาวดี  ลัภนายุกูล  สรภ.เพชรบุรี)

52. การพัฒนารูปแบบการเสริมความพร้อมในการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน  (อัญชลี  วงศ์หล้า  สรภ.อุตรดิตถ์)

53. การฝึกทักษะการฟังของนักเรียนอนุบาลโดยใช้การละเล่นของเด็กไทยที่มีบทร้องและบทเจรจาโต้ตอบแบบประยุกต์  (สุภาวดี ศรีวรรธนะ  สรภ.นครสวรรค์)

54. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นสร้างสรรค์ประกอบการใช้คำถาม  และการเล่นสร้างสรรค์แบบไม่ใช้คำถาม (สรภ.พิบูลสงคราม)

55. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ  โดยใช้วิธีสอนแบบปกติกับวิธีสอนแบบใช้สื่อประสม (เจริญใจ  บุณยทัต  สรภ.สวนดุสิต)

56. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการฉีกปะกระดาษ ระดับก่อนประถมศึกษา(นันทนิจ  กาญจนามัย   สปช.)

57. ผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบปฏิบัติการทดลองสำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา (บุปผา  บุญอนันต์  สปช.)

58. การทดลองใช้เทคนิคการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองแบบรับภาษาในชั้นเด็กเล็กที่ใช้ภาษาส่วย  (สปจ.นครราชสีมา)

59. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กก่อนประถมศึกษา  โดยใช้เครื่องเล่นอิสระกระดาษทรายและไหมพรมหลากสี  (โณทัย  อุดมบุญญาภาพ  สปช.)
                                 
.........................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หัวข้อวิจัย ก่อนประถม

คำสำคัญ (Tags)#วิจัยในชั้นเรียน#วิจัยก่อนประถม#หัวข้อวิจัยก่อนประถม

หมายเลขบันทึก: 207965, เขียน: 11 Sep 2008 @ 21:32 (), แก้ไข: 09 Sep 2012 @ 21:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 39, อ่าน: คลิก


ความเห็น (39)

wandee
IP: xxx.123.54.150
เขียนเมื่อ 

เพิ่มจะเปิดเข้ามาดูเว๊ปที่อาจารย์จัดทำวันนี้เอง ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ให้อาจารย์ประสบความสำเร็จได้เป็นครูเชี่ยวชาญนะคะ เพราะเห็นถึงความพยายาม และการร่วมมือจากบุคคลหลายๆท่าน

NEW
IP: xxx.29.53.10
เขียนเมื่อ 

ได้ประโยชน์มากค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลที่จัดให้

เอมอร
IP: xxx.28.120.56
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะที่ให้งานวิจัยมา

อ.วันดี สุตตาภรณ์
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้

57. ผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบปฏิบัติการทดลองสำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา (บุปผา บุญอนันต์ สปช.)

อ.วันดี สุตตาภรณ์
IP: xxx.149.25.239
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

1.การศึกษาความสามารถในการสังเกตและการจำแนกของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาด้วยวิธีต่างกัน (มาลี วะระทรัพย์, ปริญญานิพนธ์)

18. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองกับแบบผสมผสานที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อัญชลี ไสยวรรณ, 2531)

19. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กก่อนประถมศึกษา ที่ได้รับการจัดมุมวิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง (อรัญญา เจียมอ่อน, ปริญญานิพนธ์)

20. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการวัดและการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบใช้เกมประกอบการสาธิตกับแบบปฏิบัติการทดลอง (สุภาวดี ลัภยานุกูล, ปริญญานิพนธ์)

27. ผลการจัดประสบการณ์หน่วยเน้นวิทยาศาสตร์นอกชั้นเรียน ที่มีต่อทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัย (ศรีนวล รัตนานันท์, ปริญญานิพนธ์)

นายจรัญ ใจวงค์
IP: xxx.172.232.11
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

57 ผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบปฏิบัติการทดลองสำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา (บุปผา บุญอนันต์ สปช. )

not-nut
IP: xxx.173.79.135
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

46. ผลการจัดกิจกรรมการสังเกต การจำแนก ที่มีต่อความพร้อมทางภาษาและการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย (คะนึง สายแก้ว สรภ.สุรินทร์)

not-nut
IP: xxx.173.79.135
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

46. ผลการจัดกิจกรรมการสังเกต การจำแนก ที่มีต่อความพร้อมทางภาษาและการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย (คะนึง สายแก้ว สรภ.สุรินทร์)

13. วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานก่อนกลับบ้าน (ทิศนีย์ อินทรบำรุง, ปริญญานิพนธ์)

31. ผลของการใช้กิจกรรมการเล่นทรายเปียกที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย (จิราพร ไชยเผือก, ปริญญานิพนธ์)

37. การศึกษาความสามารถในการสังเกตและการจำแนกของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาด้วยวิธีต่างกัน (มาลี วะระทรัพย์, ปริญญานิพนธ์)

38. การเปรียบเทียบความสามารถในการจำแนกด้วยการมองเห็นของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการฝึกทักษะโดยใช้เกมการศึกษาและใช้แบบฝึกหัด (รุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี, ปริญญานิพนธ์)

43. การสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้การเล่นตามมุมตามข้อตกลงกับการเล่นแบบมีปฏิสัมพันธ์ (สุภา สุขวิบูลย์, ปริญญานิพนธ์)

49. การเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนอนุบาลที่ได้รับการสอนโดยใช้นิทานและเกม (บรรพต พรประเสริฐ สรภ.ยะลา)

50. ผลการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารกับแบบปกติที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (วไลพร พงษ์ศรีทัศน์ สรภ.นครสวรรค์)

52. การพัฒนารูปแบบการเสริมความพร้อมในการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (อัญชลี วงศ์หล้า สรภ.อุตรดิตถ์)

วิไลลักษณ์ แก้วจินดา
IP: xxx.27.140.224
เขียนเมื่อ 

18. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองกับแบบผสมผสานที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อัญชลี ไสยวรรณ, 2531)

19. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กก่อนประถมศึกษา ที่ได้รับการจัดมุมวิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง (อรัญญา เจียมอ่อน, ปริญญานิพนธ์)

20. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการวัดและการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบใช้เกมประกอบการสาธิตกับแบบปฏิบัติการทดลอง (สุภาวดี ลัภยานุกูล, ปริญญานิพนธ์)

47. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการจัดประสบการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (คะนึง สายแก้ว สรภ.สุรินทร์)

48. การศึกษาผลของการเล่นต่างกลุ่มอายุ ที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย

(ธีราพร กุลนานันท์ สรภ.นครสวรรค์)

50. ผลการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารกับแบบปกติที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (วไลพร พงษ์ศรีทัศน์ สรภ.นครสวรรค์)

57. ผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบปฏิบัติการทดลองสำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา (บุปผา บุญอนันต์ สปช.)

ชุติมา ปฐมกำเนิด
IP: xxx.28.169.166
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

26. การเปรียบเทียบความสามารถทางการฟังของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกทักษะโดยใช้เกมและแบบฝึก (วรี เกี๋ยสกุล, ปริญญานิพนธ์)

52.การพัฒนารูปแบบการเสริมความพร้อมในการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (อัญชลี วงศ์หล้า สรภ.อุตรดิตถ์)

ขอบคุณคะ

สมนึก
IP: xxx.172.159.56
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

การพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัยด้วยเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ (เยาวพรรณ ทิมทอง, ปริญญานิพนธ์)

ผลของการใช้เกมการศึกษาที่ใช้กิจกรรมทางกายที่มีต่อความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (นิภาภรณ์ ดีสมโชค, วิทยานิพนธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการ

ฉีกปะกระดาษ ระดับก่อนประถมศึกษา(นันทนิจ กาญจนามัย สปช.)

ส่งที่เมว์ได้ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

รัตติกาล
IP: xxx.49.67.94
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคาระห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ผลของการเล่นเกมการศึกษากับวัสดุที่มีรูเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ขอบคุณคะ(ส่งตามเมลคะ)

มายด์
IP: xxx.142.84.225
เขียนเมื่อ 

ช่วยส่ง งานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะกับเด็กปฐมวัยมาที่เมล์ให้หน่อยได้ไหมคะ

ขอบคุณมากนะคะ

IP: xxx.164.236.14
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราห์ข้อมูล

การศึกษาพฤติกรรมการร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบครูมีส่วนร่วมและแบบครูไม่มีส่วนร่วม (สุทธิพรรณ ธีรพงศ์, ปริญญานิพนธ์)

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการฉีกปะกระดาษ ระดับก่อนประถมศึกษา(นันทนิจ กาญจนามัย สปช.)

ขอบคุณมากค่ะ

มายด์
IP: xxx.164.236.14
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราห์ข้อมูล

การศึกษาพฤติกรรมการร่วมมือของเด็กปฐมวัย ที่ทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบครูมีส่วนร่วมและแบบครูไม่มีส่วน ร่วม (สุทธิพรรณ ธีรพงศ์, ปริญญานิพนธ์)

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการฉีกปะกระดาษ ระดับก่อนประถมศึกษา(นันทนิจ กาญจนามัย สปช.)

ขอบคุณมากค่ะ

เดือน ดวนดี
IP: xxx.49.171.166
เขียนเมื่อ 

<p>ข้อวิจัย ลักษณะของแบบเส้นต่างๆที่ส่งผลต่อการเขียนอักษรไทยสำหรับชั้นอนุบาล

อธิพัชร์
IP: xxx.142.90.193
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครับ

5. การพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัยด้วยเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ (เยาวพรรณ ทิมทอง, ปริญญานิพนธ์)

17. การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมวาดรูปเป็นกลุ่มกับเป็นรายบุคคล (เพียงจิต โรจน์ศุภรัตน์, ปริญญานิพนธ์)

39. การศึกษาการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับประสบการณ์การเล่นวัสดุสามมิติแบบชี้นำ และ แบบอิสระ (ลดาวัลย์ กองช่าง, ปริญญานิพนธ์)

40. การศึกษาความสนใจในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย โดยมีครูชี้แนะและเล่นด้วยตนเอง (วิยะดา บัวเผื่อน, ปริญญานิพนธ์)

41. การศึกษาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ศิลปสร้างสรรค์และการเล่นตามมุมโดยครูสร้างกฏเกณฑ์ และเด็กสร้างกฏเกณฑ์ (สายพิน ปรุงสุวรรณ์, ปริญญานิพนธ์)

42. การศึกษาพฤติกรรมการร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบครูมีส่วนร่วมและแบบครูไม่มีส่วนร่วม (สุทธิพรรณ ธีรพงศ์, ปริญญานิพนธ์)

ขอบพระคุณมากครับอาจารย์

สุวรรณา
IP: xxx.172.169.122
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

การเปรียบเทียบความสามารถทางการฟังของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกทักษะโดยใช้เกมและแบบฝึก (วรี เกี๋ยสกุล, ปริญญานิพนธ์)

ผลการจัดกิจกรรมการสังเกต การจำแนก ที่มีต่อความพร้อมทางภาษาและการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย (คะนึง สายแก้ว สรภ.สุรินทร์)

การฝึกทักษะการฟังของนักเรียนอนุบาลโดยใช้การละเล่นของเด็กไทยที่มีบทร้องและบทเจรจาโต้ตอบแบบประยุกต์ (สุภาวดี ศรีวรรธนะ สรภ.นครสวรรค์)

ขอบคุณมากค่ะ

ทวีพร
IP: xxx.172.169.122
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นน้ำเล่นทราย (รัชนี สมประชา, ปริญญานิพนธ์)

การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมการเล่นน้ำ เล่นทราย แบบครูมีปฏิสัมพันธ์และแบบครูไม่มีปฏิสัมพันธ์ (ขวัญตา แต่พงษ์โสรัถ,ปริญญานิพนธ์)

ผลของการใช้กิจกรรมการเล่นทรายเปียกที่มีต่อทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย (จิราพร ไชยเผือก, ปริญญานิพนธ์)

ขอบคุณมากค่ะ

พิศมัย
IP: xxx.27.170.85
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ศิลปสร้างสรรค์และการเล่นตามมุมโดยครูสร้างกฏเกณฑ์ และเด็กสร้างกฏเกณฑ์ (สายพิน ปรุงสุวรรณ์, ปริญญานิพนธ์)

การศึกษาพฤติกรรมการร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบครูมีส่วนร่วมและแบบครูไม่มีส่วนร่วม (สุทธิพรรณ ธีรพงศ์, ปริญญานิพนธ์)

ครูแมว
IP: xxx.47.228.147
เขียนเมื่อ 

มีตัวอย่างผลงานทางวิชาการระดับปฐมวัยหลายเรื่องครบชุด ทั้งแผน นวัตกรรม วิจัย5 บท ที่ผ่านการประเมินแล้วท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะ สนใจติดต่อ 0845438618 หรือ [email protected] คะ

จริยา ครูอนุบาล
IP: xxx.31.114.36
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์งานวิจัยเรื่องนี้ทางเมล์ (ฉบับเต็มนะคะ)ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

21. การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการฟังนิทาน ด้วยการเล่าโดยใช้หุ่นกับรูปภาพ (ขวัญฟ้า รังสิยานนท์, วิทยานิพนธ์)

IP: xxx.25.118.62
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์งานวิจัยเรื่องนี้ทางเมล์ (ฉบับเต็มนะคะ)ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

21 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการฟังนิทาน ด้วยการเล่าโดยใช้หุ่นกับรูปภาพ (ขวัญฟ้า รังสิยานนท์, วิทยานิพนธ์)

การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมวาดรูปเป็นกลุ่มกับเป็นรายบุคคล (เพียงจิต โรจน์ศุภรัตน์, ปริญญานิพนธ์)

การเปรียบเทียบความสามารถทางการฟังของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกทักษะโดยใช้เกมและแบบฝึก (วรี เกี๋ยสกุล, ปริญญานิพนธ์)

ผลการจัดกิจกรรมการสังเกต การจำแนก ที่มีต่อความพร้อมทางภาษาและการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย (คะนึง สายแก้ว สรภ.สุรินทร์)

การฝึกทักษะการฟังของนักเรียนอนุบาลโดยใช้การละเล่นของเด็กไทยที่มีบทร้องและบทเจรจาโต้ตอบแบบประยุกต์ (สุภาวดี ศรีวรรธนะ สรภ.นครสวรรค์)

ขอบคุณมากค่ะ

[email protected]

ครูปฐมวัย
IP: xxx.25.118.62
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์งานวิจัยเรื่องนี้ทางเมล์ (ฉบับเต็มนะคะ)ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

21 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการฟังนิทาน ด้วยการเล่าโดยใช้หุ่นกับรูปภาพ (ขวัญฟ้า รังสิยานนท์, วิทยานิพนธ์)

การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมวาดรูปเป็นกลุ่มกับเป็นรายบุคคล (เพียงจิต โรจน์ศุภรัตน์, ปริญญานิพนธ์)

การเปรียบเทียบความสามารถทางการฟังของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกทักษะโดยใช้เกมและแบบฝึก (วรี เกี๋ยสกุล, ปริญญานิพนธ์)

ผลการจัดกิจกรรมการสังเกต การจำแนก ที่มีต่อความพร้อมทางภาษาและการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย (คะนึง สายแก้ว สรภ.สุรินทร์)

การฝึกทักษะการฟังของนักเรียนอนุบาลโดยใช้การละเล่นของเด็กไทยที่มีบทร้องและบทเจรจาโต้ตอบแบบประยุกต์ (สุภาวดี ศรีวรรธนะ สรภ.นครสวรรค์)

ขอบคุณมากค่ะ

[email protected]

ครูปฐมวัย101
IP: xxx.53.94.67
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัย(ฉบับเต็ม)

เรื่อง

1.การศึกษาความสามารถในการสังเกตและการจำแนกของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาด้วยวิธีต่างกัน (มาลี วะระทรัพย์, ปริญญานิพนธ์)

18. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองกับแบบผสมผสานที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อัญชลี ไสยวรรณ, 2531)

19. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กก่อนประถมศึกษา ที่ได้รับการจัดมุมวิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง (อรัญญา เจียมอ่อน, ปริญญานิพนธ์)

20. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการวัดและการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบใช้เกมประกอบการสาธิตกับแบบปฏิบัติการทดลอง (สุภาวดี ลัภยานุกูล, ปริญญานิพนธ์)

27. ผลการจัดประสบการณ์หน่วยเน้นวิทยาศาสตร์นอกชั้นเรียน ที่มีต่อทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัย (ศรีนวล รัตนานันท์, ปริญญานิพนธ์)

ทางเมลืนะคะ ขอบคุณคะ

นางศิริแข แขหินตั้ง
IP: xxx.128.192.80
เขียนเมื่อ 

อยากได้งานวิจัยของอนุบาลเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการฟังนิทาน ด้วยการเล่าโดยใช้หุ่นกับรูปภาพ (ขวัญฟ้า รังสิยานนท์, วิทยานิพนธ์)จะขอบคุณมาดค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับสาระความรู้ที่ดีมีประโยชน์ สำหรับท่านที่ต้องการศึกษางานวิจัยของเด็กปฐมวัย

NOOD
IP: xxx.47.10.78
เขียนเมื่อ 

สนใจหัวข้อต่อไปนี้มากเพราะอยากได้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเพราะที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่องการสอนวิทย์คะ

18. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองกับแบบผสมผสานที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (อัญชลี ไสยวรรณ, 2531)

19. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กก่อนประถมศึกษา ที่ได้รับการจัดมุมวิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลอง (อรัญญา เจียมอ่อน, ปริญญานิพนธ์)

20. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการวัดและการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบใช้เกมประกอบการสาธิตกับแบบปฏิบัติการทดลอง (สุภาวดี ลัภยานุกูล, ปริญญานิพนธ์)

47. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมมุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการจัดประสบการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (คะนึง สายแก้ว สรภ.สุรินทร์)

IP: xxx.53.126.201
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัย(ฉบับเต็ม)

เรื่อง

. ลักษณะของเนื้อเรื่อง และตัวละครในนิทานสำหรับเด็กที่เด็กวัยก่อนเรียนชอบ (วิชราภรณ์ พิมพ์ใจพงศ์, วิทยานิพนธ์)

มายด์
IP: xxx.121.14.75
เขียนเมื่อ 

ของานวิจัยชิ้นนี้ค่ะ...จะนำไปทดลองจัดกับเด็กค่ะ

การพัฒนาความสามารถในการจับใจความของเด็กวัยอนุบาล  โดยใช้เทคนิคการเล่านิทานแบบเล่าเรื่องซ้ำ (อลิสา  เพ็ชรรัตน์, วิทยานิพนธ์)

อ้อมจันทร์
IP: xxx.204.84.31
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยของเด็กปฐมวัยด้วยค่ะเพื่อเป็นเเนวทางในการสอนเเละเป็นเเนวทางในการเเก้ปัญหาของเด็กค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ ส่งมาตามทางเมล์  [email protected]

ธีระวัฒน์
IP: xxx.51.14.143
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างงานวิจัยของเด็กปฐมวัย

5. การพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัยด้วยเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ (เยาวพรรณ ทิมทอง, ปริญญานิพนธ์) โดยเฉพาะบทที่1 และ2

ขอขอบคุณมาก

เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์งานวิจัย จะนำไปทดลองค่ะส่งทางเมล์

การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการฟังนิทาน

ด้วยการเล่าโดยใช้หุ่นกับรูปภาพ

(ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ วิทยานิพนธ์)

เขียนเมื่อ 

การพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัยด้วยเกมการศึกษามิติสัมพันธ์ (เยาวพรรณ ทิมทอง, ปริญญานิพนธ์)

การศึกษาพฤติกรรมการร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบครูมีส่วนร่วม และแบบครูไม่มีส่วนร่วม (สุทธิพรรณ ธีรพงศ์)

ประภัทรพร ดาวเศรษฐ์
IP: xxx.49.242.38
เขียนเมื่อ 

ต้องการศึกษางานวิจัยเรื่องการเล่นมุมไม้บล็อค เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย (อิชยา แสงบรรเจิดศิลป์) อยากได้แบบสมบูรณ์เลยค่ะ ขอบคุนนะค่ะ ส่งเข้าเมลล์ให้หน่อยนะค่ะ สนใจที่จะศึกษามากเลยค่ะ

ประภัทรพร ดาวเศรษฐ์
IP: xxx.49.250.38
เขียนเมื่อ 

สนใจที่จะศึกษางานวิจัย (ฉบับเต็ม) ดังนี้ ,, ขอบคุนล่วงหน้านะค่ะ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะ^ (ส่งเข้าเมลล์ให้หน่อยนะค่ะ ..ต้องการวันนี้ ด่วนนะค่ะ!) 1. การเล่นมุมไม้บล็อค เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย (อิชยา แสงบรรเจิดศิลป์) 2.การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กก่อนประถมศึกษาที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นมุม คณิตศาสตร์อย่างมีแบบแผน (ฉวีวรรณ นิยมชาติ, ปริญญานิพนธ์) 3.การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการฉีกปะกระดาษ ระดับก่อนประถมศึกษา(นันทนิจ กาญจนามัย สปช.)

เสาวณีย์
IP: xxx.1.249.180
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

  1. การศึกษาพฤติกรรมการร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบครูมีส่วนร่วม และแบบครูไม่มีส่วนร่วม (สุทธิพรรณ ธีรพงศ์)
ศรินทร์ทิพย์
IP: xxx.49.242.120
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำนวัตกรรมทางด้านศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย

โปร-ปฐมวัย
IP: xxx.101.110.72
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆทำให้หาข้อมูลเร็วขึ้น