ผมได้รวบรวมหัวข้อวิจัย  เพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจพัฒนาการศึกษา

สุกัน  เทียนทอง  ร.ร.ศิริราษฎร์วิทยา (ขยายโอกาสฯ) อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์

เว็บไซต์ ครูสุกัน- สมพร  เทียนทอง   sukan-somporn.com

ผลงาน  : บทความ  วิจัยในชั้นเรียนแบบหน้าเดียว  วารสารวิชาการ (มิ.ย. 2546)

http://school.obec.go.th/sup_br3/r_4.htm

http://www.moe.go.th/inspec 6/ Namo_research/rearch 01. htm

: บทความ   การสอนซ่อมเสริมโดยเพื่อนสอนเพื่อน : พี่สอนน้อง
               วารสารวิชาการ  (ม.ค.-มี.ค. 2549)

หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. ชุดซ่อมเสริมสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 6 (อัญชลี ปัญญาโพธาสกุล .3)

2. บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ (.311)  เรื่องเซท (บุญล้อม อรรคธรรมสุนทร อ. 3)

3. บทเรียนสำเร็จรูปสามเหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ศิริรัตน์ พัฒนวิศิษฐ์ อ. 3)

4. รายงานผลการทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูปสามเหลี่ยม (ศิริรัตน์ พัฒนาวิศิษฐ์ อ. 3)

5. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ (สมพร  ผลากรกุล .3 )

6. รายงานการวิจัยผลการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดคุณภาพตามโครงการเรียนด้วยตนเอง และ 

โครงการเพื่อนสอนเพื่อนในวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดธงทอง (อุทัย เพชรช่วย .3)

7. การใช้ความรู้เลขฐาน  เพื่อเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (ประสิทธิ์  พลศรีพิมพ์  สรภ.มหาสารคาม)

8. ผลของวิธีสอนโดยการใช้แผนภาพและวิธีสอนตามคู่มือครูคณิตศาสตร์  ที่มีต่อความสามารถในการเรียนโจทย์ปัญหาการบวกลบระคน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อดุลย์  ผะสกุล  สปช.)

9. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดในแบบเรียน  และแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้น (ยุพดี  กะจะวงศ์และคณะ  สปช.)

10. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  เศษส่วน  กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปฏิบัติ กับการสอนปกติ (สปจ.ยโสธร)

11. ผลการทดลองใช้สื่อประสมเพื่อฝึกทักษะการอ่านการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (สมเกียรติ คำประสิทธิ์  สปช.)

12. การใช้คำถามเพื่อสร้างความคิดรวบยอดในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  (สำนักงานเขตการศึกษา 12)

13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้กิจกรรมแต่งโจทย์ปัญหาร่วมกับโจทย์ปัญหาในหนังสือเรียน (คม  ทองพูน  สปช.)

14. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการทบทวนความรู้เดิมด้วยกิจกรรมที่เน้นการคิดเลขในใจ  และการคิดเลขเร็วอย่างสม่ำเสมอ (สปจ.ราชบุรี)

15. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการใช้แบบ

     ฝึกการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  และการสอนปกติ (บุญส่ง ศรัญยุตน์ สปช.)

16. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถม

      ศึกษาปีที่ 6  โดยใช้และไม่ใช้บทเรียนสำเร็จรูป (สมพงษ์  ชิมสร้อย  สปช.)

17. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปเป็นภาพการ์ตูน  กับการเรียนตามปกติ (เพ็ญศรี  สืบถา  สปช.)

18. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เรื่องทศนิยม  ที่สอนโดยครู  กลุ่มเพื่อน  และศึกษาด้วยตนเอง (สุกัน   เทียนทอง)

19. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( 101) โดยการสอนแบบใช้เกม

20. การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

21. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องบทประยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่สอนโดยบทเรียนโปรแกรมกับการสอนตามปกติ

22. ผลการทดลองใช้สื่อรูปทรงสามมิติที่แยกส่วนได้ เรื่องการหาปริมาตรและพื้นที่ผิว ชั้น ม.2

............................