การทำแบบสอบถาม

การตั้งคำถามแบบสอบถาม ICQ ด้านนิติการ

  เนื่องด้วยสำนักงาน  ป.ป.ช.มมส. มีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมหรืองานหลักของหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านนิติการ  หรือด้านกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะตั้งคำถามแบบสอบถามอย่างไรบ้างคะ  หากเสนอคำถามได้จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  เนื่องจากไม่มีในคู่มือการวางระบบควบคุมภายในเลย

ขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วยคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามความเห็น (0)