การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้


กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)

ชื่อเรื่อง            รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ

                       เทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                        โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2

ชื่อผู้รายงาน   รุณี  ห่อทอง

ตำแหน่ง        ครู คศ.2  รงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2

ปีที่จัดทำ          2550

 

บทคัดย่อ

 

                       การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ

การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบ           การเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2  ปีการศึกษา 2550  จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน เอกสารประกอบการเรียนรู้         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์)จำนวน 12 เรื่อง และแบบสอบถาม

ความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ ผู้รายงานได้ดำเนินการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์  เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน

                       ผลการรายงาน พบว่า

                             1.  ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้       กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง การใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี           (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 12 เรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.25 คิดเป็นร้อยละ 80.62 และค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.60 คิดเป็นร้อยละ 86.00 นั่นคือเอกสารประกอบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.62/86.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

                                2.  ผลการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ทั้ง 12 เรื่อง ปรากฏผลดังตารางนี้

               2.1 ผลเปรียบเทียบค่าคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับ

หลังเรียน   ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      (งานประดิษฐ์) จำนวน 12  เรื่อง พบว่า ทุกเรื่องมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน เมื่อทดสอบความแตกต่างด้วยการทดสอบที พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ทั้ง 12 เรื่องส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

                                     2.2  ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 47.57 และ

80.62  ตามลำดับ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.32 และ 4.24 ตามลำดับ เมื่อนำมาทดสอบความแตกต่างโดยใช้การทดสอบที (t-test) พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 แสดงว่า  นักเรียนเมื่อได้เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ที่สร้างขึ้นแล้วทำให้มีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้น

                             3.  ความคิดเห็นของนักเรียนมีต่อการเรียน    โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) โดยภาพรวมของนักเรียน             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2      มีความคิดเห็นที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เห็นด้วยในระดับมากทุกรายการ

คำสำคัญ (Tags): #นวัตกรรม
หมายเลขบันทึก: 207100เขียนเมื่อ 9 กันยายน 2008 12:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 09:13 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

เป็นผลงานที่เยี่ยมมาก ขอบคุณมากค่ะ

ดีค่ะเป็นกำลังใจให้

นายวิทยา นครพันธ์

ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้ความรู้เป็นแบบอย่าง ขอให้เจริญรุ่งเรืองในวิชาชีพต่อไปนะครับ ขอบพระคุณป็นอย่าสูง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี