วันนี้บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมอบรม ระบบควบคุมภายใน  และ  อบรมการจัดสร้าง Blog เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย KM ภายในองค์กร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : MSUKM) ซึ่ง ข้าพเจ้าได้สร้าง Blog "กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" หรือ "ชุมชนบริการการศึกษา มมส" โดยในภาคเช้ามีวิทยากรให้คำบรรยายเกี่ยวกับควบคุมภายใน และ CoPs โดยมีกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้  ภาคบ่าย วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในการสร้าง Blog ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน

ซึ่งเห็นความร่วมมือร่วมใจกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในวันนี้แล้วเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับก้าวแรก  และหวังว่าในโอกาสต่อไปคงได้มีโอกาสพบปะหน่วยงานต่าง ๆ  อย่างเช่นวันนี้อีก