ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้ ทักษะกระบวนการและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งสำคัญก็คือ นักเรียนจะต้องศึกษา และฝึกหัดการอ่านและเขียน ตลอดจนแปลความหมายของคำหรือประโยคให้เข้าใจ แบบฝึกทักษะ ภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำในภาษาไทย จึงเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อฝึกเกี่ยวกับการอ่านและเขียนซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาไทย และวิชาอื่น ๆ ครูผู้สอน สามารถใช้แบบฝึกประกอบการสอนในชั่วโมงสอนปกติหรือสอนซ่อมเสริมก็ได้ หวังว่าแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยที่จัดทำขึ้น จะเกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนภาษาไทย นักเรียน หรือผู้สนใจเป็นอย่างดีและทำให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คำแนะนำการจัดทำไว้ ณ ที่นี้ด้วย นางวราห์ หงส์แพง ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงนวัตกรรมต่อไป และ download รูปเล่มนวัตกรรมได้ที่ http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=1E7D4CF04BBLFEHGHTHMQKHK5QAHJQ