• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

รายงานวิจัย..การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์

  รายงานวิจัย..การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์  

การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  การบวกจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน  100,000  และมีตัวทด  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย   อำเภอปากชม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

                 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  การบวกจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน  100,000  และมีตัวทด   และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น

                   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 จำนวน  26  คน  ได้มาโดยการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง  ทำการสอนโดยการใช้แบบฝึกทักษะ  และใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อทดสอบวัดผลการเรียนของนักเรียนทั้งก่อนและหลังการเรียน นำคะแนนก่อนและหลังการเรียนมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าทดสอบที

                 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  การบวกจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน  100,000  และมีตัวทด    มีประสิทธิภาพ  82.23/86.15  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะแสดงว่าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นครั้งนี้  มีประสิทธิภาพและทำให้ผู้เรียนมีความรู้  เรื่อง การบวกจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน  100,000  และมีตัวทด   

                                                                                                        พรรณเพ็ญ  กันตะบุตร

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงนวัตกรรมต่อไป

 และ download  รูปเล่มนวัตกรรมได้ที่  http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=734D591FCSV3GPIWKOXHNAIWNUL6C

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 205367
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 3
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ขอบคุณในความเอื้ออาธรให้เพื่อนร่วมงาน

เป็นนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีเยี่ยม และเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก หากเอื้อเฟื้อให้พิมพ์ออกได้ด้วยจะดีมาก หรือส่งเอกสารรูปเล่มไปที่ อีเมล [email protected] [email protected]ง ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับ

เป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเด็กได้ดีหากจะกรุณาส่งเอกสารทั้งเล่มที่ อีเมล [email protected] ขอบคุณมากค่ะ