รายงานวิจัย..การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์

รายงานวิจัย..การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์

การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  การบวกจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน  100,000  และมีตัวทด  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย   อำเภอปากชม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

                 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  การบวกจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน  100,000  และมีตัวทด   และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น

                   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 จำนวน  26  คน  ได้มาโดยการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง  ทำการสอนโดยการใช้แบบฝึกทักษะ  และใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อทดสอบวัดผลการเรียนของนักเรียนทั้งก่อนและหลังการเรียน นำคะแนนก่อนและหลังการเรียนมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าทดสอบที

                 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  การบวกจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน  100,000  และมีตัวทด    มีประสิทธิภาพ  82.23/86.15  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะแสดงว่าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นครั้งนี้  มีประสิทธิภาพและทำให้ผู้เรียนมีความรู้  เรื่อง การบวกจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน  100,000  และมีตัวทด   

                                                                                                        พรรณเพ็ญ  กันตะบุตร

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงนวัตกรรมต่อไป

 และ download  รูปเล่มนวัตกรรมได้ที่  http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=734D591FCSV3GPIWKOXHNAIWNUL6C

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาดูกันว่า...ทักษะการบวกสร้างได้และง่ายจริงหรือ...?

คำสำคัญ (Tags)#รายงานการวิจัย#การบวก#การลบ#วิทยฐานะ#แบบฝึกเสริมทักษะ#โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย#kmoboc#สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเลยเขต 1#กันตะบุตร#พรรณเพ็ญ

หมายเลขบันทึก: 205367, เขียน: 03 Sep 2008 @ 18:30 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เกรียงไกร
IP: xxx.143.135.233
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณในความเอื้ออาธรให้เพื่อนร่วมงาน

นายเพชรรัตน์ เพชรเชนทร์
IP: xxx.175.225.5
เขียนเมื่อ 

เป็นนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีเยี่ยม และเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก หากเอื้อเฟื้อให้พิมพ์ออกได้ด้วยจะดีมาก หรือส่งเอกสารรูปเล่มไปที่ อีเมล [email protected] จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับ

รัชนิดา
IP: xxx.53.33.117
เขียนเมื่อ 

เป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเด็กได้ดีหากจะกรุณาส่งเอกสารทั้งเล่มที่ อีเมล [email protected] ขอบคุณมากค่ะ