สถิติและตัวอย่างโครงงานเกี่ยวกับเนื้อหา

ความลับคนหน้าตาดี

ดิฉันนางสาวหนึ่งฤทัย     สีดา  ภูมิใจเสนอ

สถิติ (Statistic)
 
1.      สถิติ หมายถึง          1.)  ตัวเลขแทนปริมาณจำนวนข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ที่คนโดยทั่วไปต้องการศึกษาหาความรู้ เช่นต้องการทราบปริมาณน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครปี 2541 เป็นต้น
2)     ค่าตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณมาจากกลุ่มตัวอย่าง(Sample)  หรือคิดมาจากนิยามทางคณิตศาสตร์ เช่นคำนวณหาค่าเฉลี่ย  ค่าความแปรปรวน ค่าที่คำนวณได้เรียกว่าค่าสถิติ ( A Statistic) ส่วนค่าสถิติทั้งหลายเรียกว่า ค่าสถิติหลาย ค่า (Statistics) 
3)     วิชาการแขนงหนึ่งที่จัดเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และยังหมายรวมถึงระเบียบวิธีการสถิติอันประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
1.      การเก็บรวบรวมข้อมูล(Collection of Data)
2.      การนำเสนอข้อมูล(Presentation of Data )
3.      การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data)
4.      การตีความหมายของข้อมูล (Interpretation of Data )
2.  ข้อมูล(Data) หมายถึง  รายละเอียดข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ทั้งที่เป็นรูปธรรม
     และนามธรรมซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
3.  ประเภทของวิชาสถิติ แบ่งประเภทตามลักษณะของข้อมูลได้เป็นสองประเภทคือ
3.1       สถิติเชิงอนุมาน(Inductive Statistics)  หมายถึง สถิติที่ใช้จัดกระทำกับข้อมูลที่ได้มาเพียงบางส่วนของข้อมูลทั้งหมด
3.2       สถิติเชิงบรรยาย(Descriptive Statistics) หมายถึง สถิติที่ใช้จัดกระทำกับข้อมูลที่ได้มาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
4.  การนำเสนอข้อมูล  หมายถึง  การจัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เป็นประเภท
     ตามลักษณะของการวิจัย  เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
     ความหมายของข้อมูล
5.  การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution table) จำแนกออกเป็น 2 
     ลักษณะ คือ
5.1             แจกแจงข้อมูลเป็นตัว ไป ใช้กับข้อมูลดิบที่มีจำนวนไม่มากนัก
5.2             แจกแจงข้อมูลเป็นช่วงคะแนน (อันตรภาคชั้น) เช่น
 
คะแนน
จำนวนนักเรียน
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
รวม
8
12
17
10
8
55
 
หลักการสร้างตารางแจกแจงความถี่
1.      พิจารณาจำนวนข้อมูลดิบทั้งหมดว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด
2.      หาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของข้อมูลดิบที่มีอยู่
3.      หาค่าพิสัยของข้อมูลนั้นจากสูตร 
พิสัย  =   ค่าสูงสุด  -  ค่าต่ำสุด
4.      พิจารณาว่าจะแบ่งเป็นกี่ชั้น(นิยม 5 - 15  ชั้น)
5.      หาความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้น จากสูตร
 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =            พิสัย
                                                จำนวนชั้น
                   นิยมปรับค่าให้เป็น 5 หรือ 10
6.      ควรเลือกค่าที่น้อยที่สุด หรือค่าที่มากที่สุดของอันตรภาคชั้นให้เป็นค่าที่
สังเกตได้ง่าย
6.  ฮิสโตแกรม (Histogram) หรือแท่งความถี่ คือ  การแจกแจงความถี่ข้อมูลโดย
     ใช้กราฟแท่ง เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมของข้อมูลมากยิ่งขึ้นและง่ายต่อการ
     วิเคราะห์ หรือตีความหมายข้อมูล
 
7.  ค่ากลางของข้อมูล มีทั้งหมด 6 ชนิด
7.1             ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือตัวกลางเลขคณิต(arithmetic  mean)
7.2             มัธยฐาน(median)
7.3             ฐานนิยม(mode)
7.4             ตัวกลางเรขาคณิต(geometric mean)
7.5             ตัวกลางฮาโมนิค (harmonic mean)
7.6             ตัวกึ่งกลางพิสัย(mid-range)
 
8.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือตัวกลางเลขคณิต(arithmetic  mean)
หลักในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
1.      นำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน
2.      นำผลรวมที่ได้จากข้อ 1 มาหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด
3.      ผลหารที่ได้ในข้อ 2 คือ ค่าเฉลี่ย
 
 
9. มัธยฐาน(median)  คือ ค่ากลางของข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดหลัง
    จากเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากหรอจากมากไปน้อย
         
10. ฐานนิยม(mode) คือ ค่ากลางของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในชุดข้อมูลนั้น

 

หัวข้อโครงงานเกี่ยวกับเรื่องสถิติ

-สำรวจพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์

-สำรวจราคาผงซักฟอก

-สำรวจอาชีพยอดนิยม

 

ตัวอย่าง

เรื่อง  โครงงานความแตกต่างราคาผงซักฟอก

 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสำคัญ (Tags)#ฐานนิยม

หมายเลขบันทึก: 205364, เขียน: 03 Sep 2008 @ 18:08 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

นาย สถาพร
IP: xxx.26.217.146
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีข้อมูลให้มากกว่านี้

คนรักคณิต
IP: xxx.53.36.213
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีคำนำด้วย

[email protected]_in my...
IP: xxx.89.218.114
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีบทคัดย่อ นะคร๊

pop
IP: xxx.84.45.232
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลน้อยเกินไปมะรุเรื่อง

เค้ก
IP: xxx.47.137.142
เขียนเมื่อ 

ขอบคุง ค่า ^__^

สุดารัตน์
IP: xxx.93.200.136
เขียนเมื่อ 

มะน่าสนไจเลย

ขวัญ
IP: xxx.49.140.220
เขียนเมื่อ 

ขอบใจนะจะนำไปเป็นแนวทางในการทำโครงงาน

ธนัญญ
IP: xxx.157.218.171
เขียนเมื่อ 

,mikli

ธนัญญา
IP: xxx.157.218.171
เขียนเมื่อ 

อิอิ555     เป็นไงบ้างวะ  

คนรัศาสตร์คณิต

 

 

1
IP: xxx.172.214.236
เขียนเมื่อ 

มีเนื้อหามากกว่านี้ไหมคะ

คนรักmath
IP: xxx.183.232.224
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์จัง

มีเนื้อหามากกว่านี้เปล่า

ฟ้า
IP: xxx.91.18.206
เขียนเมื่อ 

เนื้อหามากกว่านี้

ส้ม
IP: xxx.121.22.12
เขียนเมื่อ 

Love9

SOM
IP: xxx.121.22.12
เขียนเมื่อ 

LOVE999999999999

P
IP: xxx.99.182.41
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ ^^