ดิฉันนางสาวหนึ่งฤทัย     สีดา  ภูมิใจเสนอ

ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> สถิติ(Statistic) ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">   ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 18.75pt; text-indent: -18.75pt; mso-list: l4 level1 lfo1; tab-stops: list 18.75pt;"> 1.      สถิติ หมายถึง          1.)  ตัวเลขแทนปริมาณจำนวนข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ที่คนโดยทั่วไปต้องการศึกษาหาความรู้ เช่นต้องการทราบปริมาณน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครปี 2541 เป็นต้น ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 126pt; text-indent: -18pt; mso-list: l7 level1 lfo2; tab-stops: list 126.0pt;"> 2)     ค่าตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณมาจากกลุ่มตัวอย่าง(Sample)  หรือคิดมาจากนิยามทางคณิตศาสตร์ เช่นคำนวณหาค่าเฉลี่ย  ค่าความแปรปรวน ค่าที่คำนวณได้เรียกว่าค่าสถิติ ( A Statistic) ส่วนค่าสถิติทั้งหลายเรียกว่า ค่าสถิติหลาย ค่า (Statistics)  ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 126pt; text-indent: -18pt; mso-list: l7 level1 lfo2; tab-stops: list 126.0pt;"> 3)     วิชาการแขนงหนึ่งที่จัดเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และยังหมายรวมถึงระเบียบวิธีการสถิติอันประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 162.75pt; text-indent: -18.75pt; mso-list: l5 level1 lfo3; tab-stops: list 162.75pt;"> 1.      การเก็บรวบรวมข้อมูล(Collection of Data) ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 162.75pt; text-indent: -18.75pt; mso-list: l5 level1 lfo3; tab-stops: list 162.75pt;"> 2.      การนำเสนอข้อมูล(Presentation of Data ) ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 162.75pt; text-indent: -18.75pt; mso-list: l5 level1 lfo3; tab-stops: list 162.75pt;"> 3.      การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 162.75pt; text-indent: -18.75pt; mso-list: l5 level1 lfo3; tab-stops: list 162.75pt;"> 4.      การตีความหมายของข้อมูล (Interpretation of Data ) ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> 2.  ข้อมูล(Data) หมายถึง  รายละเอียดข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ทั้งที่เป็นรูปธรรม ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">      และนามธรรมซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> 3.  ประเภทของวิชาสถิติ แบ่งประเภทตามลักษณะของข้อมูลได้เป็นสองประเภทคือ ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 45pt; text-indent: -27pt; mso-list: l0 level2 lfo4; tab-stops: list 45.0pt;"> 3.1       สถิติเชิงอนุมาน(Inductive Statistics)  หมายถึง สถิติที่ใช้จัดกระทำกับข้อมูลที่ได้มาเพียงบางส่วนของข้อมูลทั้งหมด ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 45pt; text-indent: -27pt; mso-list: l0 level2 lfo4; tab-stops: list 45.0pt;"> 3.2       สถิติเชิงบรรยาย(Descriptive Statistics) หมายถึง สถิติที่ใช้จัดกระทำกับข้อมูลที่ได้มาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> 4.  การนำเสนอข้อมูล  หมายถึง  การจัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เป็นประเภท ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">      ตามลักษณะของการวิจัย  เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">      ความหมายของข้อมูล ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> 5.  การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution table) จำแนกออกเป็น 2  ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">      ลักษณะ คือ ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -36pt; mso-list: l1 level2 lfo5; tab-stops: list 72.0pt;"> 5.1             แจกแจงข้อมูลเป็นตัว ไป ใช้กับข้อมูลดิบที่มีจำนวนไม่มากนัก ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -36pt; mso-list: l1 level2 lfo5; tab-stops: list 72.0pt;"> 5.2             แจกแจงข้อมูลเป็นช่วงคะแนน (อันตรภาคชั้น) เช่น ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">  
ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> คะแนน ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> จำนวนนักเรียน
ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> 20-29 ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> 30-39 ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> 40-49 ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> 50-59 ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> 60-69 ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> รวม ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> 8 ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> 12 ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> 17 ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> 10 ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> 8 ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"> 55
ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">   ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt;"> หลักการสร้างตารางแจกแจงความถี่ ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 54.75pt; text-indent: -18.75pt; mso-list: l2 level1 lfo6; tab-stops: list 54.75pt;"> 1.      พิจารณาจำนวนข้อมูลดิบทั้งหมดว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 54.75pt; text-indent: -18.75pt; mso-list: l2 level1 lfo6; tab-stops: list 54.75pt;"> 2.      หาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดของข้อมูลดิบที่มีอยู่ ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 54.75pt; text-indent: -18.75pt; mso-list: l2 level1 lfo6; tab-stops: list 54.75pt;"> 3.      หาค่าพิสัยของข้อมูลนั้นจากสูตร  ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt;"> พิสัย  =   ค่าสูงสุด  -  ค่าต่ำสุด ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 54.75pt; text-indent: -18.75pt; mso-list: l2 level1 lfo6; tab-stops: list 54.75pt;"> 4.      พิจารณาว่าจะแบ่งเป็นกี่ชั้น(นิยม 5 - 15  ชั้น) ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 54.75pt; text-indent: -18.75pt; mso-list: l2 level1 lfo6; tab-stops: list 54.75pt;"> 5.      หาความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้น จากสูตร ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 54.75pt;">   ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt;"> ความกว้างของอันตรภาคชั้น =            พิสัย ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt;">                                                 จำนวนชั้น ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">                    นิยมปรับค่าให้เป็น 5 หรือ 10 ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 54.75pt; text-indent: -18.75pt; mso-list: l2 level1 lfo6; tab-stops: list 54.75pt;"> 6.      ควรเลือกค่าที่น้อยที่สุด หรือค่าที่มากที่สุดของอันตรภาคชั้นให้เป็นค่าที่ ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 18.75pt; text-indent: 36pt;"> สังเกตได้ง่าย ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> 6.  ฮิสโตแกรม (Histogram) หรือแท่งความถี่ คือ  การแจกแจงความถี่ข้อมูลโดย ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">      ใช้กราฟแท่ง เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมของข้อมูลมากยิ่งขึ้นและง่ายต่อการ ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">      วิเคราะห์ หรือตีความหมายข้อมูล ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">   ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> 7.  ค่ากลางของข้อมูล มีทั้งหมด 6 ชนิด ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -36pt; mso-list: l6 level2 lfo7; tab-stops: list 72.0pt;"> 7.1             ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือตัวกลางเลขคณิต(arithmetic  mean) ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -36pt; mso-list: l6 level2 lfo7; tab-stops: list 72.0pt;"> 7.2             มัธยฐาน(median) ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -36pt; mso-list: l6 level2 lfo7; tab-stops: list 72.0pt;"> 7.3             ฐานนิยม(mode) ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -36pt; mso-list: l6 level2 lfo7; tab-stops: list 72.0pt;"> 7.4             ตัวกลางเรขาคณิต(geometric mean) ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -36pt; mso-list: l6 level2 lfo7; tab-stops: list 72.0pt;"> 7.5             ตัวกลางฮาโมนิค (harmonic mean) ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; text-indent: -36pt; mso-list: l6 level2 lfo7; tab-stops: list 72.0pt;"> 7.6             ตัวกึ่งกลางพิสัย(mid-range) ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;">   ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> 8.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือตัวกลางเลขคณิต(arithmetic  mean) ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"> หลักในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 54.75pt; text-indent: -18.75pt; mso-list: l3 level1 lfo8; tab-stops: list 54.75pt;"> 1.      นำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 54.75pt; text-indent: -18.75pt; mso-list: l3 level1 lfo8; tab-stops: list 54.75pt;"> 2.      นำผลรวมที่ได้จากข้อ 1 มาหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด ddress class="MsoNormal" style= "margin: 0cm 0cm 0pt 54.75pt; text-indent: -18.75pt; mso-list: l3 level1 lfo8; tab-stops: list 54.75pt;"> 3.      ผลหารที่ได้ในข้อ 2 คือ ค่าเฉลี่ย ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">   ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt;">   ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> 9. มัธยฐาน(median)  คือ ค่ากลางของข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดหลัง ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">     จากเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากหรอจากมากไปน้อย ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt;">           ddress class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> 10. ฐานนิยม(mode) คือ ค่ากลางของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในชุดข้อมูลนั้น

 

หัวข้อโครงงานเกี่ยวกับเรื่องสถิติ

-สำรวจพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์

-สำรวจราคาผงซักฟอก

-สำรวจอาชีพยอดนิยม

 

ตัวอย่าง

เรื่อง  โครงงานความแตกต่างราคาผงซักฟอก

 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน