การทำSAR รายงานผลการประเมินตนเอง

มาตรฐานครู / นักเรียน

 

  ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  ได้กำหนดอย่างชัดเจนถึงความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยกำหนดไว้ในหมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยให้สถานศึกษา  จัดให้มีการประกันภายในเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  และจัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่ต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี

                ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ประจำปีการศึกษา  2550  เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียนการสอนของข้าพเจ้า  และเป็นข้อมูลที่สามารถใช้เป็นฐานในการบริหารสถานศึกษา  สมารถเปิดเผยต่อชุมชน  และผู้ปกครองได้   ขอนำเสนอคร่าวๆดังนี้

               

 

1.  ข้อมูลพื้นฐานของห้องเรียน

            1.1  ข้อมูลนักเรียน

            ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  ปีการศึกษา  2550  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  30  คน  เป็นนักเรียนชาย  11  คน  นักเรียนหญิง  19  คน  ซึ่งสามารถจำแนกนักเรียนได้ตามลักษณะดังต่อไปนี้ 

            1.  นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ     -   คน

            2.  นักเรียนที่มีปัญญาเลิศ  (นักเรียนฉายแวว)              4  คน

            3.  นักเรียนต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียนเป็นพิเศษ     1  คน

            4.  นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่ห้องเรียน           3  คน

            5.  นักเรียนขาดแคลน/ยากจน             4  คน

1.2      ข้อมูลครูผู้สอน

ในปีการศึกษา  2550  มีครูผู้สอน  ทั้งหมด  9  คน  ดังตารางต่อไปนี้

ตารางแสดงจำนวนครูประจำชั้นและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  ปี  2550

ชื่อ  -  สกุล

กลุ่มสาระที่สอน

หมายเหตุ

 

1.  นายเสรี   แวมง  

2.  นางสาวญามีละฮ์  เจ๊ะอูมา

3. นายยาเบ็น  เรืองจรูญศรี

4. นายเสรี  แวมง

5.  นายสุรเชษฐ์   สาและ      

6.  นายแวรียะห์  ยูโซะ 

7.  นางสาวซูใบดะห์  ยูโซะ

8.  นางสาวซูไรยา เบญแวดาโอ๊ะ

9.  นางสาววิริยา วงศ์เลิศวิริยะกิจ

 

ภาษาไทย  ,  คณิตศาสตร์,ศิลปะ

วิทยาศาสตร์ 

พลศึกษา , เพิ่มเติม

สุขศึกษา

สังคมศึกษา

ศาสนา ฯ

การงานอาชีพฯ 

คอมพิวเตอร์

 ภาษาต่างประเทศ

 

 

ครูประจำชั้น

 

 

 

1.3      แหล่งเรียนรู้และการใช้

ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  2550  ครูประจำชั้นและครูที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการรวบ

รวมแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยได้จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้

ตารางแสดงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน / นอกโรงเรียนและสถิติการใช้

แหล่งเรียนรู้ภายใน

สถิติการใช้

(จำนวนครั้ง/ปี)

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

สถิติการใช้

(จำนวนครั้ง/ปี)

หมายเหตุ

1.  มุมความรู้ในห้อง

2.  ห้องสมุด

3.  ห้องสำนักงาน

4.  ห้องศูนย์สื่อ

6.  โรงอาหาร

7.  ห้องละหมาด

8.  ห้องน้ำ/ห้องส้วม

9.   สนามเด็กเล่น

10.  สนามฟุตบอล

ทุกวัน

1  ครั้ง : สัปดาห์

4

4

2

1  ครั้ง :สัปดาห์

2  ครั้ง :สัปดาห์

2

1  ครั้ง :สัปดาห์

1.  มอ.วิชาการปัตตานี

2.  สวนสัตว์สงขลา

3.  ร.ร.พัฒนาอิสลาม

3.  ป่าชายเลน

4.  ศูนย์บำบัดยาเสพติดปัตตานี

5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1

 

1

1

1

 

1

 

รวม  10

 

รวม  5

 

 

 

1.4      เกียรติยศ  ชื่อเสียง  จุดเด่นของห้องเรียน  ครูและนักเรียน

ด้านนักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  ปีการศึกษา  25 50 ได้รับคำยกย่องชมเชยจาก

คณะครูว่าเป็นนักเรียนที่มีความสุข  มีระเบียบ  เชื่อฟังคำสั่งสอนของครู  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  ซึ่งรางวัล หรือเกียรติยศที่นักเรียนได้รับ มีดังต่อไปนี้

            -  ชนะเลิศ  กิจกรรมประกวดการอ่านบทร้อยกรอง    1  รางวัล

            -  รองชนะเลิศ  กิจกรรมประกวดเรียงความวันพ่อ     1  รางวัล

            -  รองชนะเลิศ  กิจกรรมประกวดการอ่านร้อยแก้ว     1  รางวัล

            ด้านครู

            ครูประจำชั้น  สำเร็จการศึกษาศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอกการศึกษาชนบท มีประสบการณ์ การสอนมาแล้ว  29  ปี 

                        ผลงานที่ได้รับการยกย่องชมเชย  มีดังนี้

·        เป็นครูชำนาญการพิเศษวิชาภาษาไทย

·        จัดทำหลักสูตรความเป็นท้องถิ่น ตำบลบาราเฮาะ ระดับปฐมวัย  ช่วงชั้นที่ 1 และ ช่วงชั้นที่ 2

·        จัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

·        เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู                                            

·        จัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ   60  ปี ของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์  อจท. จำกัด

1.5  ครุภัณฑ์ของห้องเรียน

            ครุภัณฑ์ในห้องเรียนมีดังต่อไปนี้

            1.  โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน  จำนวน          30  ชุด

            2.  โต๊ะครู        1  ชุด

            3.  ตู้ไม้สำหรับเก็บเอกสาร      1  ใบ

            4 .  กระดานดำ                        1  แผ่น                  

5.  พัดลม            1  ตัว

 

2.       สภาพการดำเนินงานของห้องเรียน

 

2.1    วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และพันธกิจ

§      วิสัยทัศน์ของห้องเรียน  §

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  ทั้ง  เก่ง  ดี   และมีคุณธรรม  เรียนรู้อย่างมีความสุข  มีร่างกาย  อารมณ์  จิตใจที่สมบูรณ์  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และจะดำเนินการให้นักเรียนอ่านออก  เขียนได้และคิดอย่างเป็นระบบ

 

 

§   เป้าหมายของห้องเรียน  §

            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ  ไม่น้อยกว่า

 ร้อยละ  70  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์      และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้กับโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง สพท.ปน.1

หมายเลขบันทึก: 205088, เขียน: 02 Sep 2008 @ 15:10 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์

  • อาจารย์ สอนหลายวิชา  สามารถบูรณาการสาระต่างๆ ได้ดีเยี่ยมเลยนะคะ

ขอบคุณค่ะ  สำหรับข้อมูลที่ดีค่ะ