ทิศเบื้องหน้า  คือ  บิดามารดา  บุตรธิดาพึงบำรุงบิดามารดาด้วย 5 สถาน  คือ

ท่านเลี้ยงมาแล้ว  เลี้ยงท่านตอบ  ช่วยทำกิจของท่าน  ดำรงวงศ์สกุล  ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่ความเป็นผู้รับทรัพยืมรดก  เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว  ทำบุญอุทิศให้ท่าน

          ท่านผู้ใดปฎิบัติตนต่อบิดามารดาอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ได้ชื่อว่าเป็นบุตรธิดาที่มีความกตัญญูกตเวที