เพิ่มพูนความรู้-ประสบการณ์หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลางรุ่นที่38

 

 

            กระผมต้องขออภัยเป็นอย่างมาก พี่ๆ เพื่อนๆและเครือข่าย ที่ได้หายไปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทาง Blog gotoKnow ไประยะหนึ่ง เนื่องจาก  ผมได้มีโอกาส ไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่38 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเกษตรตราธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-16 กันยายน 2551 ซึ่งเป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารของบุคลากรที่จะก้าวสู่ตำแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง ตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 72 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพ คุณธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ในรุ่นนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 123 คน เป็นบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสิ้น

 

 

               สำหรับการกำหนดหลักสูตร ในช่วงแรก ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2551. ณ.โรงแรมจันทรา รีสอร์ท นครนายก จะเป็นการปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทีมงาน   จากนั้นก็ย้ายมาเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2551 ณ.โรงแรมหลุยฯ  จากนั้นก็มีการย้ายไปอบรมที่ โรงแรมเอบิน่าเฮาส์  ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม- 16 กันยายน 2551  นอกจากนี้ทางผู้จัดยังได้กำหนดการไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2551 อีกด้วย

 

 

             สำหรับบรรยากาศของการฝึกอบรม และข้อสรุปภาพรวม ข้อคิด แนวคิด ที่ได้จากกการฝึกอบรมตามหลักสูตร นี้ ผมจะได้นำเสนอให้ทราบในตอนต่อไป หลังจากที่เสร็จสิ้นของการฝึกอบรมแล้วนะครับ