เนื้อหา o-net

a-nit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
o-net

ขอบเขตของเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาในการทดสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯเป็นวิชาที่อยู่ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีธรรมชาติของวิชาและจุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจมนุษย์และสังคมมนุษย์
วิชาสาขามนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวตนมนุษย์ การติดต่อสื่อสาร และผลงาน สร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น ภาษา วัฒนธรรม วรรณกรรม ศิลปะ เป็นต้น ส่วนวิชาในสาขาสังคมศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของมนุษย์ สภาพแวดล้อม ในสังคม และการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในสังคม เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ จริยธรรม ปรัชญา ศาสนา เป็นต้น
วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ และมีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองดี สามารถแสวงหา ความรู้ และพัฒนาการคิดด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ในระดับสูงได้ และรู้หน้าที่และบทบาทของตนต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมโลก

(ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ..2544)

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

1. ประวัติและความสำคัญของศาสนาต่างๆ
2. หลักธรรมของศาสนาต่างๆ
3. พุทธศาสนสุภาษิต
4. พระไตรปิฎก
5. ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบ
6. ชาดก
7. หน้าที่ชาวพุทธ
8. วันสำคัญทางศาสนาและศาสนพิธี
9. ศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
10. หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และจริยธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

1. การเป็นพลเมืองดี
2. สิทธิมนุษยชน
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
4. สังคม สังคมไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
5. ความรู้เกี่ยวกับรัฐ
6. ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและเผด็จการ
7. การเมืองการปกครองไทย และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

- ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์

- ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

- ความหมายและความสำคัญของหน่วยเศรษฐกิจ ครัวเรือน, ธุรกิจ, รัฐบาล

- แนวคิดพื้นฐานของหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการ

2. การวางแผนในการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างเหมาะสม

- ปัญหาและประโยชน์

3. กระบวนการและผลการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิตสินค้าและการบริการ

4. ระบบสหกรณ์

5. เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

6. การใช้เทคโนโลยีและการแข่งขัน

7. ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ

8. กลไกราคา

10. หน้าที่ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลและแหล่งรายได้ของรัฐบาล

- การเสียภาษีอากร

11. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

1. ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์

- พัฒนาการประวัติศาสตร์ไทย

- พัฒนาการประวัติศาสตร์สากล

- ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ไทย + สากล

2. พัฒนาการของมนุษยชาติ

- ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ + สภาพแวดล้อม

- พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ศิลปกรรม

- ผลกระทบของการสร้างสรรค์ต่อการเปลี่ยนแปลง

3. ความร่วมมือ ความขัดแย้ง และการสร้างสันติภาพของมนุษยชาติ และผลกระทบต่อประเทศไทยและโลก

4. ความเป็นมาของชาติ โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์

5. บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์

6. วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

1. ภูมิศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

2. การเลือกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่ชนิดต่างๆเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางภูมิศาสตร์กับ การจัดการ

- แผนที่ชนิดต่างๆ

- ภาพถ่ายทางอากาศ

- ภาพถ่ายจากดาวเทียม/ยานอวกาศ

- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

3. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไข

- บทบาทขององค์กรต่างๆ

6. กฎหมายสิ่งแวดล้อม

7. สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทยกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

8. จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. การติดตามเลือกรับข่าวสารด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อการเฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์ ในระดับประเทศและโลก


ข้อสอบ A-NET เนื้อหาเหมือน O-NET แต่มีระดับพฤติกรรมสูงขึ้น มีความยากมากกว่าระดับ ONET
ข้อสอบแต่ละฉบับประกอบด้วยข้อสอบ 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีสัดส่วนต่อเนื้อหา ดังนี้

เนื้อหา

สัดส่วนตามคะแนน

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

20 %

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

20 %

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

20 %

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

20 %

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

20 %

รวม

100 %

หมายเหตุ : ข้อสอบทั้งหมดเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ไม่มีข้อสอบอัตนัย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสังคมศึกษาความเห็น (0)