ห้องเรียนคุณภาพ  Quality Classroom  ที่ สพฐ.มีความคาดหวังว่า  ห้องเรียนที่มีคุณภาพนั้น  จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นได้ตรงประเด็นที่สุด 

องค์ประกอบของห้องเรียนคุณภาพ  ประกอบด้วย.... 

1.หลักสูตร และการออกแบบการตัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

2.  ICT ระดับโรงเรียน  ICT ระดับห้องเรียน

3.  การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)  CAR  การวิจัยปฏิบัติการ...มีกิจกรรม 4 อย่างคือ  การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  ประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  การศึกษาผู้เรียน  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

4.  ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

5.  การทำงานแบบเครือข่าย  การใช้วินัยเชิงบวก

 

*****

 

ตัวชี้วัดที่ 12 เรื่อง  การเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ ICT ในกระบวนการเรียนรู้ 

ประเมินตนเอง  ระดับ 5 คือ  ผู้เรียนมีโอกาสใช้สื่อ ICT ทั่วถึงทุกคน  ตามความต้องการและความจำเป็นแต่ละคณะ  

ตัวชี้วัดที่ 19 ครูใช้และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 

ประเมินตนเอง  ระดับ 5 มีรายงานวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการใช้และการพัฒนา  สื่อ  วิธีการจัดการเรียนรู้  ที่เหมาะสมกับนักเรียนที่ศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

 

Dis876

 

สำหรับการเตรียมตัว  นักเรียนสอนนักเรียน  เรียนรู้ด้วยกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมทักษะการคิด  การประเมินด้วยการสังเกต  การเขียนวิเคราะห์ด้วยการใช้ bubble thinking map 

การประเมินวันที่ 1 ก.ย.51นี้

 

 

 

Disp5