หลังจากที่ได้ผจญกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  โดยเริ่มจากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบทุลักทุเล มาจนกระทั่งพอจะเข้าใจและจัดการเรียนการสอนได้ ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ ต้องมีการอบรม รับการฝึกและทดลองใช้หลักสูตรใหม่กันอีก และที่สำคัญนักเรียนก็ต้องเริ่มใหม่เหมือนกัน โดยเริ่มใช้กันในปีการศึกษา 2552 กับโรงเรียน 155 แห่ง  เป็นโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนที่มีความพร้อม ในระดับชั้น ป.1 6, ม.1 และม. 4 

ในปีการศึกษา 2553 ใช้ในโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนที่มีความพร้อม ในระดับชั้น ป. 1 6, ม. 1- 2 , ม. 4- 5  และ โรงเรียนทั่วไป ในระดับชั้น ป. 16 , ม. 1 และ ม. 4  

ในปีการศึกษา 2554 ใช้ในโรงเรียนต้นแบบ  โรงเรียนที่มีความพร้อม ในระดับชั้น ป. 1 6, ม.1- 3 , ม. 4- 6  และ โรงเรียนทั่วไป ในระดับชั้น ป. 16 , ม. 1-2 และ ม. 4-5   และจะใช้เต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2555

 แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดับคือ ประถมศึกษาปีที่ 1-6  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 6 จัดการเรียนการสอนเป็นรายปี มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 5  ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนการสอนเป็นรายภาค เวลาเรียนวันละไม่เกิน 6ชั่วโมง  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนเป็นรายภาค เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา  ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด ต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา และต้องได้รับการประเมินและมีผลการเมินผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ส่วนในระดับมัธยมศึกษานั้นแตกต่างกับระดับประถมศึกษาคือ ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ดังนั้นผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ

สำหรับความแตกต่างของหลักสูตรใหม่(51)กับหลักสูตรเก่า (44) ก็คือ หลักสูตรใหม่จะกำหนดวิสัยทัศน์  สมรรถนะที่สำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  การกำหนดเวลาเรียนขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มสาระในแต่ละชั้นปีและกำหนดเวลาเรียนทั้งหมดของแต่ละระดับการศึกษา มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้เหลือ 67 มาตรฐานจากทั้งหมด 76 มาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกนั่นก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ส่วนการตัดสินผลการเรียนนั้นระดับประถมศึกษา ตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค

เป็นอย่างไรบ้างล่ะค่ะหลักสูตรใหม่คุณครูทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมหรือยังค่ะ  สู้ สู้ ....ก็แล้วกันค่ะ

เข้าถึงโดย http://edunews.eduzones.com/kmit/7172

                   http://www.thaigoodview.com/node/2784